27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5images
27η/2016 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
που θα γίνει στις 2
Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα
κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o: Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.866,97 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6312.1000 με τίτλο Φόρος
Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), προϋπολογισμού 2016.
ΘΕΜΑ 2o: Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών από την τράπεζα EUROBANK.
ΘΕΜΑ 3o: α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.213,19 € σε βάρος του Κ.Α.
15.7326.1501 για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».
ΘΕΜΑ 4o: Καθορισμός όρων δημοπρασίας σχετικά με την εκμίσθωση ισόγειας γεωργικής αποθήκης
εμβαδού διακοσίων τ.μ. και τριάντα οκτώ εκατοστών (200,38 τ.μ.) στην κτηματική περιοχή
Μελισσοχωρίου.
ΘΕΜΑ 5o: Έλεγχος και έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρίας «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΤΕ», αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».2
ΘΕΜΑ 6o: Έλεγχος και έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της εταιρίας «ΕΥΔΟΞΙΑ ΧΡ.
ΜΑΓΓΙΛΙΩΤΟΥ» αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».
ΘΕΜΑ 7o: Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ 587Β για καταβολή παραβόλου για διαγραφή οχημάτων από τη
Διεύθυνση Συγκοινωνιών».
ΘΕΜΑ 8o: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του πρακτικού προφορικής φανερής πλειοδοτικής
δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 22-7-2016 και αφορά στην «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου με αρ.
1316 στη Συμμαχική οδό, εμβαδού 2.375 τ.μ. στη Δ.Κ. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου».
ΘΕΜΑ 9o: Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για προμήθεια & τοποθέτηση μιας (1) αίθουσας ελαφριάς
προκατασκευής για τη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου.

Μοίρασε το άρθρο!