Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση ”έξυπνων” μετρητών στο δίκτυο φυσικού αερίου

Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση ”έξυπνων” μετρητών στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών στο δίκτυο φυσικού αερίου μετά τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ παραμονή των εκλογών της Κυριακής.

Με βάση την απόφαση, η οποία έγινε κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΡΑΑΕΥ, οι Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου, Αττικής και Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας θα προχωρήσουν σε αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών με αντίστοιχα ευφυή συστήματα. Το έργο θα ξεκινήσει το 2023 και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι δεκαετές.

Για την εφαρμογή του προγράμματος ευρείας κλίμακας αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου, με τους «έξυπνους» μετρητές έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά η ΡΑΑΕΥ. Μάλιστα στη γνωμοδότηση, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση και εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος από την ΕΔΑ Αττικής καιτην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, καθώς, σύμφωνα με κοινή εισήγηση των Διαχειριστών, ανληφθούν υπόψη τα αθροιστικά μεγέθη και των δύο Μελετών Κόστους – Οφέλους, ηΚαθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική και το ποσοστό του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης είναιμεγαλύτερο από το ποσοστό του προεξοφλητικού επιτοκίου, στο σενάριο αντικατάστασης τωνμετρητών σε χρονικό ορίζοντα 10 ετών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρόγραμμα αντικατάστασης των υφιστάμενων από «έξυπνους» μετρητές καλούνται να προχωρήσουν μόνο η ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας και όχι η ΔΕΔΑ που έχει την ευθύνη του δικτύου της υπόλοιπης Ελλάδας καθώς από την έναρξη λειτουργίας της εγκαθιστά έξυπνα συστήματα μέτρησης και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία η αντικατάσταση τους. Όπως επισημαίνεται οι Διαχειριστές ΔΕΔΑ και HENGAS από την αρχή της λειτουργίας τους εγκαθιστούν αποκλειστικά ευφυή συστήματα μέτρησης και συνεπώς δεν χρειάζεται η εφαρμογή του προγράμματος ευρείας κλίμακας αντικατάστασης.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον κ. Σκρέκα προβλέπει την έγκριση «ευρείας κλίμακας αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης τελικήςκατανάλωσης ενέργειας, στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑ Αττικής καιΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, με αντίστοιχα ευφυή συστήματα, με στόχο την παροχή δυνατότητας ενεργού συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά ενέργειας και γενικότερα την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της».

Η αντικατάσταση θα γίνει σε διάστημα δέκα ετών και ΡΑΑΕΥ θα παρακολουθεί σε τακτική βάση την εγκατάσταση των «έξυπνων» συστημάτων μέτρησης, με σκοπό την παρακολούθηση των οφελών για τους καταναλωτές και ενημερώνει σχετικά, σε ετήσια βάση το ΥΠΕΝ. Η πρώτη ενημέρωση υποβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2024 και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2033.

Σύμφωνα με την απόφαση οι Διαχειριστές:

Εγγυώνται την ασφάλεια των ευφυών συστημάτων μέτρησης και των ανταλλαγών δεδομένων και εφαρμόζουν τους κανόνες σχετικά μετην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα.

Έχουν καθήκον εχεμύθειας και υποχρέωση για τη θέσπιση διαδικασιών διαφύλαξης της εμπιστευτικότητας και προστασίας τωνεμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η παροχή των υπηρεσιών λήψης και επεξεργασίας των μετρήσεων διενεργείται είτε από τους ίδιους είτε απόάλλα πρόσωπα που δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικούαερίου ούτε και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται στις ανωτέρω αγορές.

Από την πλευρά της η ΡΑΑΕΥ, με απόφαση ρυθμίζει τις ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές των μετρητικών συστημάτων, τις ελάχιστες απαιτήσειςόσον αφορά θέματα τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και επεκτασιμότητας των ευφυώνσυστημάτων μέτρησης και για την ένταξη στονπρογραμματισμό της ανάπτυξης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου των Διαχειριστών ΕΔΑΑττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Δικτύου του έργου.

Μοίρασε το άρθρο!