Τι αλλάζει στην εποπτεία των ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Την άσκηση νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την οργάνωση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ που προβλέπει ο «Κλεισθένης Ι», καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, στο σύστημα εποπτείας επί των πράξεων και των οργάνων των ΟΤΑ εφαρμόζονται άμεσα οι διατάξεις του άρθρου 108 «Αρχές – Έκταση – Περιεχόμενο κρατικής εποπτείας – Αντικατάσταση του άρθρου 214 του ν. 3852/2010», οι διατάξεις του άρθρου 131 «Αντικατάσταση του άρθρου 238 του ν.3852/2010», οι διατάξεις των παρ.1, 4 και 5 του άρθρου 132 «Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ’», καθώς και βάσει αυτών οι διατάξεις των ακόλουθων άρθρων του ν. 4555/2018:

 Άρθρο 116 «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 225 του ν. 3852/2010»

 Άρθρο 117 «Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 226 του ν. 3852/2010»

 Άρθρο 118 «Ειδική διοικητική προσφυγή – Αιτήσεις θεραπείας – Αντικατάσταση του άρθρου 227 του ν. 3852/2010», με εξαίρεση την παρ. 6 του άρθρου 227 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε.

 

 Άρθρο 127 «Ιδιάζουσα δωσιδικία – Εξαίρεση από συνοπτική διαδικασία – Συμπλήρωση του ν. 3852/2010»

 Άρθρο 128 «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης – Αντικατάσταση του άρθρου 236 του ν. 3852/2010»

 Άρθρο 129 «Διοικητικά μέτρα – Αργία – Συμπλήρωση του ν. 3852/2010»

 

 Άρθρο 130 «Παύση – Αντικατάσταση του άρθρου 237 του ν. 3852/2010».

Επιπλέον, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 232, 233 και 234 του ν.3852/2010, όπως ίσχυαν, πριν την αντικατάστασή τους από τα άρθρα 124, 125 και 126 του ν. 4555/2018, καθώς και:

α) τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα», 152 «Ειδική Επιτροπή» όπως ισχύει, 153 «Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής» και 154 «Υποχρέωση Συμμόρφωσης» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρ.ν. 3463/2006, Α’ 114), αναφορικά με την άσκηση εποπτείας επί των πράξεων των ΟΤΑ α’ βαθμού και

β) το άρθρο 68 «Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων» του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΚΝΑ, πδ 30/ 1996, Α’ 21)».

Μοίρασε το άρθρο!