ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

sam_1162111images-11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που θα γίνει στις 29-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, με τα ακόλουθα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (αριθ.
πρωτ.1456/15.12.2016).
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (αριθ.
πρωτ.1475/ 22.12.2016).
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης έτους 2017 της
ΔΗ.Κ.Ε.Ω (αρ. απόφασης 65/2016 ΔΗ.Κ.Ε.Ω).
Εισηγητής: ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 και έγκριση
Πίνακα Στοχοθεσίας 2017 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω (αρ. απόφασης 66/2016
ΔΗ.Κ.Ε.Ω).
Εισηγητής: ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για έγκριση και παραλαβή της Μελέτης
Γεωλογικής Καταλληλότητας με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ
ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ Α ΚΑΙ ΚΟΥΤΗΦΑΡΗ Β ΣΤΗ ΛΗΤΗ», με Αριθμ. Μελέτης:
11/2015 και Αριθμ. Έργου: 1/2016.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 6o: Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης δύο (2)
μηνών με αναθεώρηση, για τη συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών του
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ» του Δήμου
Ωραιοκάστρου, με Αρ. Μελέτης: 12/2016 και Αρ. Έργου: 5/2016.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 7o: Λήψη απόφασης για έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης
«Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για την ανέγερση διδακτηρίων στα
Ο.Τ.78
Α
,ΟΤ.Γ148Α και αγροτεμαχίων 813-814 του Δήμου Ωραιοκάστρου».
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ3
ΘΕΜΑ 8o: : Εξέταση αιτήματος κας. Θεοχαροπούλου Ελένης για μείωση
μισθώματος.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Εξέταση αίτησης κ. Παναγιωτάκου Παναγιώτη για διαγραφή
προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη οφειλής του κ. Τανασκίδη
Ιωάννη του Παναγιώτη.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 11o: Εξέταση αίτησης κ. Δημητριάδη Γεωργίου του Αριστοτέλη για
διαγραφή προσαυξήσεων.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τριών (3) δημοτικών συμβούλων
που θα συμμετέχουν στον Σύνδεσμο με τίτλο: «Σύνδεσμος Ο.Τ.Α Δυτικής
Θεσσαλονίκης για την μέριμνα αδέσποτων ζώων “Η ΑΛΚΥΟΝΙΔΑ”», για την
μέριμνα των αδέσποτων ζώων.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 13o: Λήψη απόφασης για επιλογή εταιρίας για τη διαχείριση
μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών
στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Έγκριση σύμβασης συνεργασίας.
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης από τον Δήμο
Ωραιοκάστρου για ένταξη του έργου: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου
Ωραιοκάστρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»,
΄Αξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέµηση της φτώχειας – ΕΚΤ».
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση των συμβάσεων – παράταση χρόνου ισχύος τους,
που αφορούν την προμήθεια ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και
αναλώσιμων εκτυπωτικών – μηχανημάτων (Α.Μ. 5/2015).
Εισηγητής: ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σημείωση: Πριν τη συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν προτάσεις και ερωτήσεις προς το
Προεδρείο του Δ.Σ. και τον Δήμαρχο από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!