Πότε και πως θα επιτρέπονται προσλήψεις συμβασιούχων για “απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες”

Το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα επιτρέπονται προσλήψεις ορισμένου χρόνου «για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες» στο Δημόσιο Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτυπώνεται στο άρθρο 34 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως 30/11 και εν συνεχεία «θα κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να γίνει νόμος του Κράτους εντός του τρέχοντος έτους».  Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:

1] Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) κατά την παρ.2 του αρ.103 του Συντάγματος, από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και από όλα τα Νομικά Πρόσωπα της παρ.1 του αρ.7 του Νομοσχεδίου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από:

– σεισμούς,

– πλημμύρες,

– παγετούς και

– πυρκαγιές.

Επιτρέπεται, επίσης, η πρόσληψη από τις πιο πάνω Υπηρεσίες και Φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον η Περιφερειακή Ενότητα ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

2]  Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.3, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, απαγορεύονται.

Κατά τα λοιπά, για το προσωπικό του συγκεκριμένου άρθρου «εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».

3] Αν βασίμως εκτιμάται, ότι οι ανάγκες που προέκυψαν από σεισμό θα συνεχισθούν και πέραν του 8μήνου, η αρμόδια Αρχή κινεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 30 ημέρες προ της λήξεως του 8μήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, τηρουμένου αυστηρά του άρθρου 35 του Νομοσχεδίου, για αριθμό και διάρκεια που « εγκρίνει ο/η γενικός/η γραμματέας της οικείας περιφέρειας ».

(Επισημαίνεται ότι η αναφορά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε έγκριση από το «Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας» σε νέο Νομοσχέδιο εν έτει 2020 δεν γίνεται αντιληπτή, καθώς το εν λόγω αξίωμα έχει τροποποιηθεί εδώ και χρόνια. Προφανώς κάποιος απλά έκανε copy-paste από τον ν.2190/1994. χωρίς να επικαιροποιήσει αυτό που αντέγραψε.)

Στους Πίνακες, που καταρτίζονται μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της ανωτέρω παρ.2.

4]  Το ΑΣΕΠ θα ασκεί έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού και τήρησης των παρ. 2 και 3.  

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Έκθεσηπου το συνοδεύει.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ποια μοριοδότηση θα μετράει για τις προσλήψεις συμβασιούχων «για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» εδώ 

Μοίρασε το άρθρο!