Πόθεν Έσχες: Έως 29 Φεβρουαρίου οι Φορείς πρέπει να καταχωρίσουν τους Υπόχρεους

Τις καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (στο εξής“Πόθεν Έσχες) έτους 2020, αφορά ενημερωτικό έγγραφο που εξέδωσε η Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα Άννα Ι. Ζαΐρη.

Υπογραμμίζουμε ότι το θέμα αφορά όλους τους Φορείς στους οποίους υπάγονται πρόσωπα που υποβάλλουν “Πόθεν Έσχες”, δηλαδή αφορά και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τονίζουμε, επίσης, ότι στην περίπτωση παράλειψης καταχώρισης των υπόχρεων από τους αρμόδιους κάθε Φορέα, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.

Αναλυτικότερα, επισημαίνονται τα εξής:

Βάσει της παρ.3 του αρ.1 του ν.3213/2003 ως ισχύει, η ηλεκτρονική καταχώριση στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή, από τους πιστοποιημένους χρήστες των αρμοδίων για το σκοπό αυτό Υπηρεσιών, της ενιαίας κατάστασης των υπόχρεων σε “Πόθεν Έσχες”
 κάθε έτους, θα πρέπει να ολοκληρώνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, ενώ η μη ύπαρξη υπόχρεων πρέπει να δηλώνεται ηλεκτρονικά με την οριστικοποίηση μηδενικής κατάστασης.

Συνεπακόλουθα, η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των δεδομένων της κατάστασης των υπόχρεων υποβολής ετήσιου “Πόθεν Έσχες”2020 (ελεγχόμενη περίοδος 01.01.2019 έως 31.12.2019) είναι η 29η Φεβρουαρίου2020.

Μετά την 29η Φεβρουαρίου 2020 τροποποιήσεις ή/και προσθήκες στα δεδομένα της ηλεκτρονικής κατάστασης υπόχρεων δεν θα επιτρέπονται, ενώ τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, σύμφωνα με τις παρ.1 και 3 του αρ.7 του ν.3213/2003 ως ισχύει.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρισης των δεδομένων της κατάστασης υπόχρεων ακολουθεί χρονικά τη σύνταξη αυτής και αποσκοπεί στην ηλεκτρονική ειδοποίηση του οργάνου ελέγχου, στην παρακολούθηση της εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης, καθώς και στην ηλεκτρονική υπενθύμιση του υπόχρεου σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ετήσιου “Πόθεν Έσχες”, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την κατάσταση που πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από όποιον ασκεί νομίμως την αρμοδιότητα.

Παρόλο που η υποχρέωση καθενός που αποκτά ιδιότητα που τον καθιστά υπόχρεο υποβολής “Πόθεν Έσχες” πηγάζει από τις διατάξεις του νόμου, στο πλαίσιο της χρηστής δημόσιας διοίκησης αλλά και της  δυνατότητας άσκησης του νόμιμου δικαιώματος του υπόχρεου, περί αμφισβήτησης της ιδιότητάς του, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.1, οι οργανικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα σύνταξης των καταστάσεων υπόχρεων επιβάλλεται να ενημερώνουν εγκαίρως και ενυπόγραφα όσους συμπεριλαμβάνουν σε αυτές, όπως ανάλογα θα πρέπει να τους ενημερώνουν και κατά την απόκτηση της ιδιότητας προκειμένου να εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση υποβολής αρχικού “Πόθεν Έσχες” εντός 90 ημερών.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Φορείς υπόχρεων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα τις όποιες τυχόν εσωτερικές τους διαδικασίες, για την αρμοδίως σύνταξη της ετήσιας κατάστασης υπόχρεων “Πόθεν Έσχες” 2020 και την ενημέρωση των υπόχρεων για την συμπερίληψή τους σε αυτήν, προκειμένου στη συνέχεια να οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα το περιεχόμενο των καταστάσεων αυτών, στην ηλεκτρονική εφαρμογή από τους πιστοποιημένους χρήστες εκάστου Φορέα. 

Στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιου “Πόθεν Έσχες” 2020 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2019 & περιουσία κατά την 31.12.2019) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2019 έως 31.12.2019 ή στις τρεις προηγούμενες χρήσεις (δηλαδή από 01.01.2017 έως 31.12.2019) για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ’, ή στις χρήσεις που κατ΄ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (β΄ εδάφ. παρ.3 του αρ.1 του ν.3213/2003 ως ισχύει).

Υπόχρεοι με περισσότερες από μια ιδιότητες επιβάλλεται να καταχωριστούν σε διακριτές εγγραφές, όπου θα φαίνονται ευκρινώς οι διαφορετικές ιδιότητες και οι ημερομηνίες απόκτησής τους εάν η καταχώριση γίνει με αρχείο, ενώ στην απευθείας καταχώριση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να προστεθεί στον υπόχρεο η επιπλέον ιδιότητα.

Επίσης, ο Φορέας έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει τους υπόχρεους που υπηρέτησαν σε αυτόν από 01.01.2019 έως 31.12.2019 (ή για έτερο διάστημα όπως αναλυτικά αναφέρεται στη 2ηπαρ.), ενώ τυχόν αποσπασμένοι θα πρέπει να δηλώνονται από τον Φορέα στον οποίο έχουν αποσπαστεί, όταν η ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους αποκτάται στον τελευταίο (Φορέας Υποδοχής). Για παράδειγμα υπάλληλος που υπηρετεί σε Υπουργείο και είναι υπόχρεος λόγω της συμμετοχής του στη διοίκηση ενός Ν.Π.Δ.Δ., θα δηλωθεί μόνον στην κατάσταση υπόχρεων που θα συντάξει και θα καταχωρίσει ηλεκτρονικά το Ν.Π.Δ.Δ. και όχι και στην κατάσταση του Υπουργείου (οργανική θέση), εφόσον δεν έχει άλλη ιδιότητα.

Για τις περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής “Πόθεν Έσχες” των μελών συλλογικών οργάνων των περιπτώσεων της παρ.1 του αρ.1 του ν.3213/2003, υπόχρεα είναι όλα τα τακτικά μέλη, ανεξαρτήτως συμμετοχής τους σε συνεδρίαση, ενώ τα αναπληρωματικά μέλη ενέχουν την υποχρέωση μόνο εφόσον εντός του 2019 έχουν συμμετάσχει σε συνεδριάσεις των οργάνων, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου (παρ.6αρ.1ν.3213/2003). Συνεπακόλουθα, η ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους στην κατάσταση υπόχρεων είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου εντός του 2019.

Τέλος, Φορείς υπόχρεων που είχαν πιστοποιήσει διαφορετικούς χρήστες ανά όργανο ελέγχου ή που πρέπει να αντικαταστήσουν ή να απενεργοποιήσουν πιστοποιημένους χρήστες,  οφείλουν  άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας στα όργανα ελέγχου του ν.3213/2003, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης foreis@pothen.gr, αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.pothen.gr/katalogos). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από Φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100 ή μέσω της ενότητας «Χρειάζεστε κάποια βοήθεια;» αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο www.pothen.gr.

Δείτε ολόκληρο το αριθμ.125/Γ/10.2.2020 έγγραφο ΕΔΩ

Μοίρασε το άρθρο!