Ποιοι κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών – Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ως μονόδρομος φαντάζουν πλέον οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Εφορία και οι κατασχέσεις εις χείρα τρίτων των αποδοχών και των εισοδημάτων από ενοίκια, ακόμη και οι πλειστηριασμοί αμέσως μετά τις εκλογές. Η ανταπόκριση των οφειλετών του Δημοσίου στις πρόσφατες ρυθμίσεις «αναβίωσης» των 72 και 120 δόσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη, κάτι που φέρνει πολύ πιο κοντά στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εκείνους που επιμένουν να διατηρούν ανοιχτούς λογαριασμούς με τις φορολογικές αρχές.

Εκείνοι πάντως που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους σε δόσεις, θα απαλλαγούν σύμφωνα με το enikonomia.gr, από τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον τους και μάλιστα θα «ξεπαγώσουν» οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Όσοι λοιπόν έχασαν τις ρυθμίσεις έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν έως τις 31 Ιουλίου 2023, εφόσον καταβάλλουν δύο δόσεις.Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στο τέλος του Ιανουαρίου του 2023, διαμορφώθηκε στα 114,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, αλλά και κατά 750 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022, που ήταν 113,75 δισ. ευρώ.

Το τελικό ύψος των χρεών προς το δημόσιο θα ήταν αισθητά μεγαλύτερο εάν δεν η Εφορία δεν διέγραφε χρέη, τα οποία παραδέχεται πως αδυνατεί να εισπράξει.

Ειδικότερα, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία προκύπτει από:

τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6,8 δισ. ευρώ συν
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1/2/2022 που βεβαιώθηκαν μεταγενέστερα ύψους 1,6 δισ. ευρώ, μείον
τις εισπράξεις και διαγραφές, οι οποίες αγγίζουν συνολικάτα 6,9 δισ. ευρώ.
Επίσης, ποσοστό 23% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,3 δισ. ευρώ, αφορά σε οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης.

Κατά συνέπεια το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση του ανεπίδεκτου είσπραξης υπολοίπου ανέρχεται την 1/2/2023 στα 88,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

«Κέρδη» και «ζημιές» από την «αναβίωση» των 72 ή των 120 δόσεων 
Σε κάθε περίπτωση, όσοι οφειλέτες ακολουθήσουν την οδό των ρυθμίσεων ναι μεν θα δουν να αναβιώνουν όλα τα ευεργετήματά τους, θα πρέπει να ξέρουν όμως ότι για να για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μην έχουν νέα χρέη. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουν αφήσει απλήρωτους φόρους για να μπορέσουν να κερδίσουν τις παλαιές ρυθμίσεις θα πρέπει υποχρεωτικά εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης να εντάξουν τις αρρύθμιστες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με την Ε.2027/2023 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με ειδικότερα θέματα για την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α΄73) και του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 (Α΄207) σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 5036/2023 (Α΄77) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για την «αναβίωση» των 72 και 120 δόσεων 
Αναλυτικότερα :

Οι οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (Α΄73) και του άρθρου 289 του Ν.4738/2020 (Α΄207) δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης είναι η 31η Ιουλίου 2023.
Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Δημοφιλείς Εφαρμογές, «Επανένταξη Ρύθμισης 120 & 36/72 δόσεων».

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της παρ. 1 που σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε. απωλέσθηκαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Από αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.
Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω της εφαρμογής «τα Αιτήματά μου», ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει την αίτησή του, συμπληρώνοντας και εκδίδοντας την υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιμη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, με το κάτωθι κείμενο: «Με την ιδιότητά μου ως φυσικό πρόσωπο/νόμιμος εκπρόσωπος /κληρονόμος /…………… παρακαλώ όπως ρυθμίσετε τις βεβαιωμένες οφειλές μου ή του νομικού προσώπου με Α.Φ.Μ. …………. ή του κληρονομούμενου με Α.Φ.Μ …………. ή του …………. Με Α.Φ.Μ. …………στη Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κέντρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.5036/2023, ύψους …………….. (κεφάλαιο και προσαυξήσεις/τόκοι /τέλη) σε …… μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού δόσης. Δηλώνω ότι: α) έχω απολέσει τη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019 (Α΄ 73) ή/και του άρθρου 289 του Ν.4738/2020 (Α΄ 207) έως την 1η Φεβρουαρίου 2023,

β) έχω υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όπως προβλέπεται στη περίπτωση β του άρθρου 103 του Ν. 4611/2019 (εφόσον υποβάλλεται αίτηση επανένταξης στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019),

γ) έχω λάβει γνώση ότι εντός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση του άρθ. 3 του Ν. 5036/2023, πρέπει να εξοφλήσω ή τακτοποιήσω κατά νόμιμο τρόπο τις τυχόν οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, ώστε να μην απολεσθεί η ρύθμιση στην οποία επανεντάσσονται οι οφειλές.»

Ο αιτών την επανένταξη δηλώνει στην αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του αρ. 8 Ν. 1599/1986 ότι:
α) έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εφόσον υποβάλλει αίτηση επανένταξης στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019), και β) έχει λάβει γνώση ότι εντός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση του άρθ. 3 του Ν.5036/2023, πρέπει να εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις τυχόν οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, ώστε να μην απολεσθεί η ρύθμιση στην οποία επανεντάσσονται οι οφειλές.

Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης και της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.
Τυχόν καταβολές από τον οφειλέτη που έχουν διενεργηθεί για τις οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση κατά τις ανωτέρω διατάξεις οι οποίες δεν έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία της επανένταξης, αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης.

Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των ανωτέρω αποσβέσεων, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον τόκο εκπρόθεσμης καταβολής της παρ. 1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Στην περίπτωση που το ρυθμιζόμενο ποσό της ρύθμισης που αναβιώνει είναι χαμηλότερο των ενενήντα (90,00) ευρώ ή των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ κατά περίπτωση, λόγω του περιορισμού του ποσού της επανένταξης και του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης, το ποσό αυτό είναι απαιτητό στο σύνολο του και η καταβολή του πρέπει να γίνει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.

Η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης που αναβιώνει επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.
Εάν ο οφειλέτης, κατά την ημερομηνία της επανένταξης σε ρύθμιση κατά τις ανωτέρω διατάξεις, έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο, οφείλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης, να τις εξοφλήσει ή να τις τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, ήτοι με αναστολή πληρωμής ή με άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή απόφασης διοικητικού οργάνου. Εάν ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ανωτέρω οφειλές σε πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 για δεύτερη φορά κατά τις διατάξεις της υποπερ. γ΄ της περ. 1 της ίδιας υποπαραγράφου, η οποία έχει απολεσθεί κατά την ημερομηνία επανένταξης, έχει τη δυνατότητα, κατ΄ εξαίρεση, να υπαγάγει εκ νέου τις οφειλές αυτές στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. γ΄ της περ. 1 της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ίδιες οφειλές του διαδοχικά τόσο σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 όσο και σε ρύθμιση του άρθρου 289 του N.4738/2020 τις οποίες απώλεσε έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δύναται να αιτηθεί την επανένταξη μόνο στην τελευταία εξ αυτών.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία επανένταξης υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν ενταχθεί στην πρώτη κατά σειρά απολεσθείσα ρύθμιση του πρώτου εδαφίου, όχι όμως και στην τελευταία απολεσθείσα ρύθμιση, στην οποία γίνεται επανένταξη, οι οφειλές αυτές πρέπει να εξοφληθούν ή να τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.

Σε περίπτωση που οφειλές που είχαν ενταχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση της παρ. 1 έχουν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, οι οφειλές αυτές δύνανται να επανενταχθούν στην απολεσθείσα ρύθμιση μετά από επιλογή του οφειλέτη. Εάν στην ανωτέρω πάγια ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που δεν είχαν ενταχθεί στην απολεσθείσα ρύθμιση της παρ. 1, η πάγια ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει ως προς αυτές, με τη δημιουργία συνέχειας ρύθμισης η οποία θα έχει νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)
Εάν, μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο ή εξοφλήσει τις οφειλές του που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε, απόλλυται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι λόγοι απώλειας που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής στην οποία έγινε επανένταξη, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12.
Υπενθυμίζεται ότι οι λόγοι απώλειας της ρύθμισης του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020 ορίζονται στη παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και της ρύθμισης των άρθρων 98 – 109 του Ν. 4611/2019 στο άρθρο 103 του ίδιου νόμου.
12.1. Ειδικότερα, η ρύθμιση του άρθρου 289 του ν. 4738/2020 απόλλυται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

12.2. Περαιτέρω, η ρύθμιση του Ν. 4611/2019 απόλλυται:

i. αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
ii. αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
iii. αν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους,

iv. αν ο οφειλέτης υποπέσει σε παραβάσεις σύμφωνα με την παρ. δ΄ του άρθρου 103 του ν. 4611/2019.
Ο έλεγχος αναφορικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), οι οποίες πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκάστης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη περίπτωση β΄ του άρθρου 103 του ν. 4611/2019 (λαμβανομένων υπόψη και τυχόν παρατάσεων που έχουν δοθεί), διενεργείται σε μεταγενέστερο χρόνο από την Υπηρεσία της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, κατά περίπτωση.
Εφόσον διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο αυτό, ότι οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν υποβληθεί εντός της προθεσμίας που τάσσουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4611/2019, επέρχεται απώλεια της ανωτέρω ρύθμισης και ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Διατάξεις και όροι που διέπουν τη ρύθμιση στην οποία γίνεται επανένταξη, σχετικά με τα ευεργετήματα της ρύθμισης, τα δικαιώματα του Δημοσίου και την αναστολή παραγραφής εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αυτές κατά την στιγμή της καταβολής της δόσης δεν είναι ενεργές, δεν είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο myAADE, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με την χρήση της νέας Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) μέσω web banking. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ ελέγχει περιοδικά την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις ρυθμίσεις των άρθρων 289 του Ν. 4738/2020 και 98-109 του ν. 4611/2019. Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Ε.Μ.ΕΙΣ., κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου από αυτές των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση, συντάσσεται λίστα που περιλαμβάνει τους Α.Φ.Μ. των προσώπων αυτών, τη Δ.Ο.Υ./αρμόδια Υπηρεσία Ρύθμισης προς αναβίωση, το Έτος Ρύθμισης προς αναβίωση και τον Α/Α της Ρύθμισης προς αναβίωση και στη συνέχεια αποστέλλεται στην ΓΔΗΛΕΔ, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των οφειλετών στις προαναφερθείσες ρυθμίσεις.

Μοίρασε το άρθρο!