ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5images
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Οικονομικής Επιτροπής
Ημερομηνία Συνεδρίασης 27-5-2016
Αρ.
Θέματος
Τίτλος Θέματος Αρ.
Απόφασης
Αποτέλεσμα
1
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.792,21 € για:
«Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (Παλιού-
Πέτρινου) Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου» (Αρ.
Μελέτης 6/2015, β) ανάθεση των μελετών.
115
Ομόφωνα
Με
Πλειοψηφία το
β΄σκέλος
2 Επείγουσα απευθείας ανάθεση του έργου:
«Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πάροδο επί
της οδού Αντωνίου Σαμαρά στη Δ.Κ. Δρυμού».
116 Ομόφωνα
3 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
130.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7336.1006, για το
έργο: «Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου Ωραιοκάστρου».
117 Ομόφωνα
4 Καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου:
«Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου Ωραιοκάστρου».
118 Ομόφωνα
5 Υποβολή απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015
του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.ΑΩ).
119 Ομόφωνα
6 Υποβολή απολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015
του Δήμου Ωραιοκάστρου.
120 Με
Πλειοψηφία
7 Ψήφιση πίστωσης 21.787,61 € για Υπηρεσίες Ωρίμανσης
Οργανωτικού Πλαισίου Καινοτόμου Προσέγγισης
Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας για ηλικιωμένους στον
Δήμο Ωραιοκάστρου.
121 Με
Πλειοψηφία
8 Αποστολή Τεχνικής Έκθεσης για το πρόγραμμα
ολοκληρωμένης διαχείρισης αδέσποτων ζώων στον Δήμο
Ωραιοκάστρου.
122 Ομόφωνα
9 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.845,00 € για ανανέωση της 123 Ομόφωνα
ετήσιας συνδρομής στην Ηλεκτρονική Τράπεζα
Πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ», μέσω διαδικτύου.
1
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Διάθεση πίστωσης ποσών για συνεχιζόμενες δαπάνες
από το 2015 σε βάρος των Κ.Α. οικονομικού έτους 2016
(μετά από αναμόρφωση).
124 Ομόφωνα
2 Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη
προσφορά για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια
φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του
Δήμου και του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω
(Δημοτικού οργανισμού πολιτισμού πρόνοιας και
αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου)», συνολικού
Προϋπολογισμού 31.216,25 € με Φ.Π.Α. έγκριση των
Τεχνικών Προδιαγραφών τους καθώς και διάθεση
πίστωσης.
125 Ομόφωνα
3 Έγκριση δαπάνης ποσού 94.452,95 €, β) έγκριση των
προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης και γ)
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
«Καυσίμων θέρμανσης & ελαιολιπαντικών», ποσού
99.104,70 €.
126 Ομόφωνα
4 Έγκριση δαπάνης ποσού 136.000,00 € και β) έγκριση
των προδιαγραφών και όρων της διακήρυξης του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη Συντήρηση –
Επισκευή οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου ποσού
210.000,00 €.
127 Ομόφωνα
5 Ψήφιση πίστωσης 12.300,00 € για προμήθεια κεντρικής
κλιματιστικής μονάδας για την κάλυψη αναγκών του
χώρου της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού,
Αθλητισμού & Παιδείας.
128 Με
Πλειοψηφία
6 Ψήφιση πίστωσης ποσού 209.762,37 € για εξόφληση
τιμολογίων παρελθόντων ετών (ΠΟΕ).
129 Ομόφωνα
7 Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής οικονομικού
έτους 2016 και αποκατάσταση αυτής
130 Ομόφωνα
8 Ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00 € σε βάρος του Κ.Α.
εξόδου προϋπολογισμού 2016 που αφορά Συμμετοχή
προσωπικού Οικονομικής Υπηρεσίας σε σεμινάριο.
131 Ομόφωνα
9 Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.683,40 € στον Κ.Α.
20.7135.1006 με τίτλο «Επεκτάσεις ΦΟΠ και λοιπές
υπηρεσίες ΔΕΗ» (ΠΑΔ 321/2016) – Έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 7.685 € στο
όνομα του υπολόγου Τράκα Χρυσόστομου – Η διαφορά
των 1,60 € (2Χ0,80) έχει διατεθεί με την 16/2016 Απ. Οικ.
132 Ομόφωνα
Επιτροπής (ΠΑΔ 100/2016).
10 Ψήφιση ποσού 14.985,09 € για την προμήθεια
χορτοκοπτικών.
133 Με
πλειοψηφία
11 Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.712,00 € για «Εργασίες
επισκευής κάδων απορριμμάτων».
134 Ομόφωνα
12 Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.076,18 € για την προμήθεια
συσσωρευτών οχημάτων.
135 Ομόφωνα
13 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.574,40 € για «Πιστοποίηση
ταχογράφων».
136 Ομόφωνα
14 Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.485,99 € για εκτέλεση της
υπ’ αριθμ. 3688/2016 Διαταγής πληρωμής Ειρηνοδικείου
Θεσσαλονίκης (υπόθεση κ. Αρνάκη Χρήστου).
137 Ομόφωνα
15 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
29.999,98 ευρώ, έγκριση α) τρόπου εκτέλεσης και β)
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων
διακήρυξης για την προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου.
138 Ομόφωνα
16 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
39.997,80 ευρώ, έγκριση α) τρόπου εκτέλεσης και β)
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων
διακήρυξης για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού.
139 Ομόφωνα
Ωραιόκαστρο, 30-5-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τσακαλίδης Ηρακλής

Μοίρασε το άρθρο!