ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής

5images
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ –ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αριθμός 23 / 29-7-2016 Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.370,19€ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων
δόσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου προς τη Δ.Ο.Υ. στον κ.α.
00.6331.1001 με τίτλο: «Λοιποί φόροι και τέλη» και ψήφιση πίστωσης
ποσού 75.000,00 για τη ΔΗ.Κ.Ε.Ω. στον κ.α. 00.6737.1001 με τίτλο:
«Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου
(ΔΗ.Κ.Ε.Ω.).
192 Ομόφωνα
1
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ψήφιση πίστωσης ποσού 199,54€ για την συνεχιζόμενη προμήθεια
«αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μηχανημάτων, φωτοαντιγραφικού
χαρτιού και γραφικής ύλης « λόγω μεταβολής του συντελεστή Φ.Π.Α.
193 Ομόφωνα
2 Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.488,00€ σε βάρος Κ.Α εξόδου
10/7134.1003 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού», προϋπολογισμού
2016.
194 Ομόφωνα
3 Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.370,19 € για την Υποστήριξη του Δήμου
Ωραιοκάστρου για τη χρηματοδότηση δράσεων ίδρυσης & λειτουργίας
δομών αντιμετώπισης φτώχειας – κοινωνικού παντοπωλείου και
κοινωνικού φαρμακείου.
195 Ομόφωνα
4 Έγκριση των με αρ.πρωτ. 3 και 4/27-06-2016 πρακτικών της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης
όλων των προμηθειών, για τον διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
196 Ομόφωνα5 Κατακύρωση του πρακτικού Διεξαγωγής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
για την εκμίσθωση Δημοσίου Λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη
θέση << Ντεβέ Καρά >> στην Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, εμβαδού
85,448 στρεμμάτων.
197 Με Πλειοψηφία
Ωραιόκαστρο,29-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τσακαλίδης Ηρακλής

Μοίρασε το άρθρο!