Νταντάδες της Γειτονιάς: Με ποιο τρόπο θα αμείβονται-Δείτε την εγκύκλιο

Τη διαδικασία με την οποία θα αμείβονται οι Νταντάδες της Γειτονιάς, περιγράφει σε ενημερωτική εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα,

Με τις διατάξεις των άρθρων 40-46 του Ν. 4837/21, Θεσμοθετείται το πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από Επιμελητή/ Επιμελήτρια για την υλοποίηση της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με στόχο την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, μέσω της εναρμόνισης της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής των εργαζόμενων γονέων και την υποστήριξη της πρόσβασης και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας (αρ. 40 παρ.1 Ν. 4837/21)

Για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω προγράμματος, «Επιμελητής / Επιμελήτρια» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει κατ’ οίκον υπηρεσίες φροντίδας σε βρέφη (ηλικίας δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνών) και νήπια (ηλικίας δώδεκα (12) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών) με αμοιβή, πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2
του αρ. 42 και είναι εγγεγραμμένο στο «Μητρώο Επιμελητών».

Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, είναι οι υπηρεσίες φροντίδας των βρεφών και των νηπίων που δύνανται να παρέχονται εντός της οικίας των παιδιών ή της οικίας του Επιμελητή/της Επιμελήτριας (αρ. 41, παρ. 1).

Κατ’ εφαρμογή της κοινοποιούμενης παρ. 6 του αρ. 41 του Ν. 4837/21, ορίζεται ότι:

«6. Οι Επιμελητές/τριες, κατά την έννοια του άρθρου 40 (Ν. 4837/21) αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4144/2013 (Α’ 88)».
(Επισημαίνουμε ότι το αρ. 74 του Ν. 4144/13, αντικατέστησε το αρ. 20 του 3863/10 περί Εργοσήμου – σχετ. εγκ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 43/2013).

Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του αρ. 46 του Ν. 4837/21, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 6457/27-01-22 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 205/τ. Β΄/27-01-2022) των Υπουργών Ανάπτυξης κ΄ Επενδύσεων, Εργασίας κ΄
Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Μετανάστευσης κ΄ Ασύλου, Επικρατείας «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»».
Με την παρ. 2 του αρ. 10 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι:

«2. Οι Επιμελητές/τριες υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και αμείβονται με εργόσημο από το πρόσωπο με το οποίο συνάπτουν συμφωνία, σύμφωνα με την υποπερίπτωση
γ’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και τις σχετικές ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις».

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την περίπτωση Α’ της παραγράφου 1 του αρ. 20 του

Ν. 3863/10 (όπως σήμερα ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το αρ. 74 του Ν.4144/13) περί αμοιβής και παρακράτησης εισφορών περιστασιακά απασχολουμένων, υπάγεται
υποχρεωτικά το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την υποπερίπτωση γ’ συγκεκριμένης διάταξης, υπάγονταν (ήδη από την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων από 12/09/11 – σχετ. εγκ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 68/2011) στην ασφάλιση με την διαδικασία του Εργοσήμου, οι απασχολούμενοι στην φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών.

Κατά συνέπεια με την κοινοποιούμενη διάταξη, εντάσσονται και οι Επιμελητές/τριες της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», στην διαδικασία αμοιβής και ασφάλισης με Εργόσημο του τ. ΙΚΑ
– ΕΤΑΜ, όπως και οι ήδη απασχολούμενοι κατ’ οίκον του εργοδότη, στην φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η ισχύς του Ν. 4837/21, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 79 Ν. 4837/21), ήτοι από την 01/10/21 και πρακτικά η εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 40-
46, από τη δημοσίευσή των εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων, όπως σταδιακά συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το εφαρμοστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης νομοθεσίας:
– ΚΥΑ 6457/22 (ΦΕΚ 205/Β’/2022) «Καθορισμός διαδικασίας τήρησης, διαχείρισης και ελέγχου του Μητρώου Επιμελητών και της διαδικασίας υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της
Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ισχύ από 27/01/22,
– ΚΥΑ 26460/22 (ΦΕΚ 1328/Β’/2022) «Καθορισμός λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για το Μητρώο Επιμελητών και την Δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ισχύ από 23/03/22,
– Υφ.Α 83413/22 (ΦΕΚ 4930/Β’/2022) «Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ γονέα και Επιμελητή/τριας στο πλαίσιο της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», με ισχύ από 21/09/22.

Μοίρασε το άρθρο!