Ν/Σ: Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση δήμων για ίδρυση νέων παιδικών σταθμών

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο «Επίδομα Γέννησης και άλλες διατάξεις» ετέθη σε δημόσια διαβούλευση από το βράδυ της 27ης Δεκεμβρίου. Το άρθρο 21 του Ν/Σ αφορά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 18.00.

Όπως είναι γνωστό, η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έχει αναλάβει την υλοποίηση και τη διαχείριση του Προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ αυτής και των Υπουργείων Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για τη δημιουργία νέων τμημάτων σε λειτουργούντες βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς σε εφαρμογή του αρ.51 του ν.4520/2018.

Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την εισαγωγή του ανωτέρω αρ.51 μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκε ότι υφίστανται Δήμοι της Χώρας, στους οποίους δεν λειτουργούν βρεφικοί, παιδικοί ή βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι οποίοι διαθέτουν ωστόσο ακίνητα, στα οποία είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν τέτοιες δομές.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το γεγονός ότι δεν λειτουργούν ήδη στους Δήμους αυτούς τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας καθιστά απαγορευτική τη συμμετοχή τους στο εν λόγω Πρόγραμμα, αποστερώντας τους το δικαίωμα υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότησή τους, για την ίδρυση και λειτουργία τέτοιων δομών σε ακίνητα που ήδη διαθέτουν.

Με το αρ. 21 του Ν/Σ αίρεται αυτή η αδυναμία.

Συγκεκριμένα, προστίθενται νέα εδάφια στην παρ.1 του αρ.51 του ν.4520/2018, που δίνουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης Δήμων και Νομικών Προσώπων αυτών στους οποίους δεν λειτουργούν τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, ώστε να ιδρύσουν τμήματα φροντίδας βρεφών και νηπίων και να καλυφθεί η ανάγκη εύρεσης θέσεων και σε Δήμους ή Νομικά Πρόσωπα που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους δομές.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται πως, κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ.5 του αρ.51 του ν.4520/2018,έχει εκδοθεί η υπ’αριθμ.Δ11/οικ.21568/620/12.04.2018 ΚΥΑ, στην παρ.2.4 της οποίας καταγράφονται συγκεκριμένοι Δήμοι, σε σχέση με τους οποίους (ή τα Νομικά τους Πρόσωπα) διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα και προβλέφθηκε ότι η χρηματοδότησή τους από το εν λόγω Πρόγραμμα δύναται να ανέλθει στο ποσό των 75.000,00 ευρώ για τη δημιουργία 2 από τα ως άνω τμήματα.

Ακολουθεί το υπό διαβούλευση άρθρο του Ν/Σ:

“Άρθρο 21 Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30)

Στο τέλος της παρ.1 του αρ.51 του ν.4520/2018 (Α΄ 30) προστίθενται τρία εδάφια και το αρ.51 του ν.4520/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 51 Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας

2. Οι δαπάνες χρηματοδότησης θα καλυφθούν από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Η χρηματοδότηση καλύπτει: α) εργασίες ανακαίνισης, επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιριακών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νομή στους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα ή είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες και β) το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων.

4. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος της παραγράφου 1 είναι η «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΕΤΑΑ). Η μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων από τον Ειδικό Φορέα 33_220 στην ΕΕΤΑΑ, οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος και η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων πόρων από την ΕΕΤΑΑ καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδότησης και διαχείρισης του ως άνω προγράμματος, οι Δήμοι οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με τις υπηρεσίες ή τα νομικά τους πρόσωπα, οι διαδικασίες εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος οι ενέργειες και δράσεις των φορέων χρηματοδότησης, διαχείρισης και υλοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

Δείτε το Νομοσχέδιο ΕΔΩ

Μοίρασε το άρθρο!