Ν/Σ αντικαθιστά τις αρμοδιότητες των Δήμων για τα αστικά στερεά απόβλητα

Στην αντικατάσταση του άρθρου 228 του “Κλεισθένη” (ν.4555/2018) «Αρμοδιότητες των Δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων» προχωρά η Κυβέρνηση, με την παρ.2 του άρθρου 53 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που ετέθη σε επίσημη δημόσια διαβούλευση από 19/11 έως 4/12. 

Ειδικότερα το αρ.228 του ν.4555/2018 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

« Αρμοδιότητες των Δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων

1] Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ.3 του αρ.35α του ν.4042/2012 στα διοικητικά όρια του οικείου Δήμου που αποτελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ,

β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,

γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ,

δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για 4 τουλάχιστον διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από αστικά απόβλητα σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του αρ.27 του ν.4042/2012, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.2939/2001. Για τον σκοπό αυτό οφείλουν να εφαρμόζουν κατάλληλη μέθοδο χωριστής συλλογής και να διαθέτουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή που εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του οικείου ΠΕΣΔΑ. Η ακολουθούμενη μέθοδος χωριστής συλλογής λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΟΤΑ Α’ βαθμού είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο ΤΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρ. 4 και 5 του αρ.26 του ν.4042/2012,

ε. σε συνεργασία με τον οικείο ΦοΔΣΑ, την επίτευξη των ποσοτικών στόχων προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΤΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ.

στ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, λοιπούς παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων σύμφωνα με τα αρ.41 και 44β του ν.4042/2012,

ζ. την υποστήριξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργούν σύμφωνα με αυτά στην περίπτωση κατά την οποία έχει ανατεθεί στους παραγωγούς το σύνολο ή μέρος της ευθύνης της χωριστής συλλογής,

η. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ,

θ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των υφισταμένων ΧΑΔΑ,

ι. την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των δημοτών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια,

ια. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων και γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ),

ιβ. με την επιφύλαξη του αρ.3, την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα ή ευρωπαϊκά προγράμματα με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου,

ιγ. την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, ιδ. την καταχώρησή στο ΗΜΑ και στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ΥΠΕΝ του αρ.42 του ν.4042/2012, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ.

2] Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με την επιφύλαξη του οικείου ΠΕΣΔΑ και σύμφωνα με το οικείο ΤΣΔΑ, μπορεί να προβαίνουν:

α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων,

β. στην υλοποίηση και λειτουργία ΚΔΑΥ μέχρι και Β΄ κατηγορίας του ν.4014/2011,

γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β κατηγορίας του ν.4014/2011,

δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β κατηγορίας του ν. 4014/2011.

Μπορείτε να δείτε το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση.

Μοίρασε το άρθρο!