Μόνο με email οι αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μόνο με email οι αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διευκρίνιση ως προς τον τρόπο αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ωραιοκάστρου

 • Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής νέων ωφελούμενων και επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων

O Δήμος Ωραιοκάστρου από τις 17/12/2017 λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο», ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συστηματικής μηνιαίας υποστήριξης μέσω της παροχής τακτικής υλικής ενίσχυσης με τρόφιμα και άλλα είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας σε κατοίκους του Δήμου μας με διαπιστωμένα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ωραιοκάστρου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο για το έτος 2021. Επίσης καλεί τους ωφελούμενους οι οποίοι έκαναν αίτηση από το έτος 2012 έως και σήμερα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του COVID-19, η αποστολή των δικαιολογητικών και της αίτησης εγγραφής για το έτος 2021 θα γίνεται ΜΟΝΟ ΜΕ EMAIL έως τις 11/12/2020.

 • Ηλεκτρονική αποστολή στο email: kpantopolio@oraiokastro.gr.

Θα γίνεται δεκτό ένα email μόνο από κάθε ενδιαφερόμενο με το ονοματεπώνυμό του και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση. Η ημερομηνία αποστολής συνεπάγεται ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Παραπάνω από ένα email με ελλιπή δικαιολογητικά και ανυπόγραφες αιτήσεις, θα απορρίπτονται.

Σημειώνεται ότι όσοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ δεν έχουν δικαίωμα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 • Οι υποψήφιοι μαζί με τη νέα αίτηση θα πρέπει να αποστείλουν:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ (προαιρετικό).

 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα.

 • Αντίγραφο της Τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν με τον αιτούντα.

 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν με τον αιτούντα και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας.

 • Μια φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος (προαιρετικό).

 • Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

 • Επίσημη ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

 • Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.

 • Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/εξαρτώμενα μέλη.

 • Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (όπου θα φαίνεται πως δεν είναι ωφελούμενος-η του προγράμματος ΤΕΒΑ).

 • Έγγραφο που να αποδεικνύει απόλυση ή αναστολή εργασίας κατά την περίοδο της πανδημίας.

 • Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/ εξαρτώμενα μέλη.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Ατομικά Στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ

Α.Φ.Μ.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

Α.Μ.Κ.Α.

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΛΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ*

* αφορά σε αλλοδαπούς.

Στοιχεία Οικογενειακής Κατάστασης

ΑΓΑΜΟΣ/Η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

ΕΓΓΑΜΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)

ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Επίπεδο Εκπαίδευσης (σημειώστε την ΑΝΩΤΕΡΗ βαθμίδα)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΠΤΥΧΙΟ Τ.Ε.Ι.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)

ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ.

Επαγγελματική Κατάσταση (σημειώστε ΜΙΑ μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΑΛΛΟ (αναφέρατε)

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η

(άνω των 12 μηνών)

ΑΝΕΡΓΟΣ/Η

(κάτω των 12 μηνών)

Οικονομική Κατάσταση-Εισόδημα*

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Αίτημα Ωφελούμενου (περιγράψτε αναλυτικά)

Αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί “Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, σε συνδυασμό με τον υπ’αριθμ. 2016/679 (ΕΕ) Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων. Επίσης αποδέχομαι ότι τα προσωπικά δεδομένα (ΑΦΜ, όνομα, επίθετο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας) που παρέχω με την παρούσα αίτησή μου, θα τύχουν επεξεργασίας από το τμήμα /Διεύθυνση/ Υπηρεσίες του Δήμου Ωραιοκάστρου, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αποκλειστικά για το σκοπό της διεκπεραίωσης του αιτήματος που υποβάλλεται με αυτήν την αίτηση.

ΝΑΙ …… ΟΧΙ ……

Αν όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα απαιτούνται από το νόμο να υποβληθούν για τη διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη, τότε δεν χρειάζεται να προσθέσετε από κάτω το ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αρκεί μόνο η δήλωση αποδοχής.

Συνημμένα υποβάλλονται:

Υποχρεωτικά:

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ

4. Ε 1 (Φορολογικό έτος 2019) και των ενήλικων μελών του νοικοκυριού

5. Ε 9 (Φορολογικό έτος 2019) και των ενήλικων μελών του νοικοκυριού

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα (Φορολογικό έτος 2019) και των ενήλικων μελών του νοικοκυριού

Κατά περίπτωση:

7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

8. Γνωμάτευση περί ποσοστού αναπηρίας

9. Ιατρική γνωμάτευση προβλήματος υγείας

10. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας

11. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (ΟΧΙ ΤΕΒΑ)

12. Έγγραφο αναστολής ή απόλυσης από την εργασία κατά την περίοδο της πανδημίας

13. Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/ εξαρτώμενα μέλη

Ημερομηνία: …./…./……

Ο/Η Ωφελούμενος/η

Ο/Η υπάλληλος του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Μοίρασε το άρθρο!