Μέτρα κατά διασποράς του κορωνοϊού από υδροληψία, μεταφορά και πώληση νερού (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο αναφορικά με λήψη μέτρων προστασίας και αποφυγής διασποράς του κορωνοιού SARS–COV-2 στα συστήματα ύδρευσης, εξέδωσε ο υπουργείο Υγείας, στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνει:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης γίνεται πέραν των δικτύων ύδρευσης και με βυτία ( χερσαία ή θαλάσσιας μεταφοράς), προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού SARS–COV-2 κατά την υδροληψία, μεταφορά και διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με βυτία, δοχεία ή πλοία:

1. Στην περίπτωση που το νερό προέρχεται από πηγή ( υπό την προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή μετά από
γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας –σχετ. γ-), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της πηγής υδροληψίας ως περαιτέρω περιγράφονται στη (β) σχετ.

2. Η ποιότητα του διανεμόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της (α) σχετ. Στην αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται η διανομή αυτού.

3. Τα βυτία, πλοία κ.λ.π θα είναι κατασκευασμένα από υλικό που δεν επιδέχεται οξείδωση και δεν θα φέρουν εσωτερικές συγκολλήσεις με μόλυβδο.

Γενικότερα όμως και σύμφωνα με το άρθρο 9 της (α) σχετικής, θα πρέπει να λαμβάνονται από τους υπεύθυνους όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι κάθε ουσία ή κάθε υλικό νέων εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την παραγωγή ή
διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς και οι προσμίξεις που προέρχονται από αυτές τις ουσίες ή υλικά νέων εγκαταστάσεων δεν παραμένουν στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από εκείνες που απαιτούνται για τους σκοπούς της χρήσης τους
και δεν υποβαθμίζουν άμεσα ή έμμεσα την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Μια φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται και θα
υπόκεινται σε εκτάκτους ελέγχους της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας και Δημοτικής Αρχής.

θα πρέπει:

I. Να τηρούν αυστηρά τους Κανόνες Ατομικής Υγιεινής :
 Να πλένουν τακτικά τα χέρια τους με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με
χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται
απαραίτητα μετά την επαφή με εκκρίσεις της μύτης και του στόματος καθώς και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια
δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

 Να αποφεύγουν την επαφή χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα και γενικά το πρόσωπο για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης
από τον ιό.

 Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο
χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα σε κλειστό κάδο απορριμμάτων.

 Να κάνουν χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων (π.χ. αλκοολούχων περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη)

συμπτωμάτων

II. Να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας και να φορούν ενδυμασία εργασίας κατάλληλη και ανοιχτόχρωμη.

5. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αποφυγή της επαφής των χειριστών με τους πελάτες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο:

 Να τηρείται απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από κάθε επαφή.
 Να αποφεύγονται στενές επαφές (πχ χειραψίες) και συνωστισμός πελατών ( αυστηρή τήρηση απόστασης τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ τους).
 Οι συναλλαγές (πληρωμή/παράδοση τιμολογίων) συνιστάται να εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικές παραγγελίες/πληρωμές, ανέπαφη χρήση αναγνωστών καρτών (POS), ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των χειριστών με τους πελάτες. Σε περίπτωση όπου η εφαρμογή της ανωτέρω σύστασης δεν είναι εφικτή, συνιστάται η χρήση γαντιών μιας χρήσης, τα οποία θα απορρίπτονται σε κλειστό κάδο και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται η υγιεινή των χεριών.

Σε κάθε περίπτωση όμως υπενθυμίζεται ότι, η στενή συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών ( Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Περιφέρειας, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) και των υπεύθυνων διανομής, μέσω βυτίων νερού, ανθρώπινης κατανάλωσης είναι αναγκαία για την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας διανομής αυτού, προκειμένου να προστατεύεται η Δημόσια Υγείας γενικότερα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!