Κοινωνική Οικονομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Κοινωνική Οικονομία & Περιφερειακή Ανάπτυξη

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση παρουσιάσθηκε από τον ομότιμο καθηγητή Αγροτικής Οικονομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανθρωπο-οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και Πρόεδρου του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο (c.d.apostolopoulos@gmail.com) με τίτλο «Ο συνεταιριστικός θεσμός και η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας: Δυνατότητες, αδυναμίες και εκτιμήσεις για το μέλλον περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας: Δυνατότητες, αδυναμίες και εκτιμήσεις για το μέλλον» στο 19ο Συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, στην Λαμία.

Την εισήγηση την εντοπίσαμε στο 16ο Τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού «Κοινωνική Οικονομία» (http://isemjournal.blogspot.com/p/blogpage_18.html) του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών-ΙΣΕΜ στην σελ 67.

Έχουμε γράψει πολλές φορές για την Κοινωνική Οικονομία, και βέβαια τον κύριο εκφραστή της που είναι ο συνεργατισμός (συνεταιρισμός), και την Κοινοτική (Τοπική) Ανάπτυξη. Οι προτάσεις όμως του καθ Κ. Αποστολόπουλου προσεγγίζουν την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Στην περίληψη της εισήγησής του ο Καθ Κ. Αποστολόπουλος αναφέρει: «Στην παρούσα εισήγηση δίδονται αρχικά τα χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού θεσμού και στη συνέχεια επιδιώκεται μία διασύνδεση των χαρακτηριστικών αυτών με την περιφέρεια και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η κακοδαιμονία του κομματισμού και των κρατικών παρεμβάσεων στους αγροτικούς (κυρίως) συνεταιρισμούς της χώρας, σε συνδυασμό με μία «περιποιητική κακομεταχείρισή» τους, κατά τις τελευταίες δεκαετίες (κυρίως μετά το 1982), προξένησαν ανυπολόγιστες ζημιές στο θεσμό και τον απαξίωσαν στο μέγιστο βαθμό. Η απαξίωση αυτή του θεσμού για την Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της περιφερειακής ανάπτυξης στις αγροτικές περιφέρειες της χώρας, σε συνδυασμό και με την κακή αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία θα είχαν πολύ καλύτερη τύχη εάν ο συνεργατισμός στις αγροτικές περιφέρειες ήταν ανάλογος με εκείνον που κυριαρχεί στην ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο».

Και σε άλλο σημείο, ο καθ Κ. Αποστολόπουλος (c.d.apostolopoulos@gmail.com) επισημαίνει:

«Η διασύνδεση των χαρακτηριστικών του θεσμού με την περιφέρεια και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η αυτοβοήθεια, ως βασικό χαρακτηριστικό του συνεταιριστικού θεσμού, προδίδει την ανάληψη πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους για τη βελτίωση της θέσης τους. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί στήριξαν και στηρίζουν τις προσδοκίες τους στις δικές τους – ακόμα και ελάχιστες – δυνατότητες, οι οποίες αξιοποιούμενες, δυνατόν να προσδώσουν ισχύ μεγαλύτερη από το απλό άθροισμα των επιμέρους συνεργαζόμενων οικονομικών μονάδων. Το χαρακτηριστικό αυτό προσδίδει στην περιφέρεια ξέχωρη δύναμη ευθύνης και διαμορφώνει άτομα υπεύθυνα και ικανά να ορθοποδήσουν στην περιοχή τους. Εάν μάλιστα συνδυαστεί με εκείνο της αυτοευθύνης, μπορεί να διαμορφώσει δράσεις αυτόνομες, χωρίς κρατικά στηρίγματα. Γιατί ο συνεταιριστικός θεσμός δεν στηρίζεται (και δεν πρέπει!) σε ενισχύσεις τρίτων ή σε προνομιακή μεταχείριση.

Θέλοντας οι συνεταιρισμοί να παραμείνουν ανεξάρτητοι και αυτόνομοι και να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις δράσεις τους, είναι αυτονόητο ότι πρέπει και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιλογές τους. Η ανεξαρτησία, όμως, των συνεταιρισμών στην περιφέρεια, καθώς και η αυτονομία τους, διαμορφώνει θετικές προοπτικές αυτόνομης οικονομικής και κοινωνικής ευμάρειας σε περιφερειακό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνεταιριστικός θεσμός θα υπηρετείται από τα μέλη του «καθαρά και ανόθευτα». Αυτή η τελευταία προϋπόθεση, για να υφίσταται, απαιτεί από όλους εκείνους που υπηρετούν το θεσμό, να πιστέψουν σ’ αυτόν, χωρίς ιδεοληψίες και ιδιοτέλεια.

Το δημιουργικό χαρακτηριστικό των συνεταιρισμών αποτελεί πρωτεύουσα επιλογή τους και τρανή απόδειξη της ανθρωποκεντρικότητας του συνεταιριστικού θεσμού, ο οποίος υποτάσσει την οικονομική λειτουργία στον άνθρωπο, «τον οποίο θεωρεί ως το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του και στον οποίο αναγνωρίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις» (Παπαγεωργίου, 2015). Τα αξιακά στοιχεία της δημοκρατίας, της ισότητας και της ισοτιμίας, κυριαρχούν στη φιλοσοφία και στην πράξη του συνεταιριστικού θεσμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση προς όλα τα συνεταιρισμένα μέλη και να αποφεύγεται η κάρπωση οικονομικού οφέλους από ορισμένα μέλη, εις βάρος εκείνων που τα παρήγαγαν. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενδυναμώνονται ακόμα περισσότερο εάν προστεθεί σ’ αυτά και το στοιχείο της αλληλεγγύης, το οποίο αποτελεί και την κατακλείδα των αξιακών στοιχείων του θεσμού, βαθειά κοινωνική και ανθρώπινη για την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας μιας περιφέρειας, ώστε να επεκτείνεται μακρυά και πέρα από τα στενά όρια του ατομικού συμφέροντος.

Το ηθικό υπόβαθρο των παραπάνω χαρακτηριστικών, στα οποία στηρίζεται ο συνεταιριστικός θεσμός, αναδεικνύεται μέσα από τις ηθικές αξίες, προς τις οποίες θα πρέπει να στοχεύουν διαρκώς τα μέλη των συνεταιρισμών και να είναι προσηλωμένα σ’ αυτές με «θρησκευτική ευλάβεια». Γι’ αυτό, υπαρξιακή προϋπόθεση του θεσμού καθίσταται η εντιμότητα στις συναλλαγές μεταξύ συνεταιρισμού και τρίτων. Επίσης, έναντι τρίτων, τα συνεταιρισμένα μέλη πρέπει να στηρίζονται στην τιμιότητά τους κατά τις εμπορικές τους πράξεις.

Ταυτόχρονα, όμως, η διαφάνεια στους συνεταιρισμούς αποτελεί και επιλογή και ανάγκη. Συλλογικοί φορείς του θεσμού πρέπει να υπόκεινται διαρκώς στον έλεγχο των μελών τους και παράλληλα να είναι ανοιχτοί στην τοπική κοινωνία και στην περιφέρεια. Προβάλλοντας τα επιτεύγματά τους και αναδεικνύοντας τις μεθόδους των δραστηριοτήτων τους, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς (συνεταιρισμοί) επιδιώκουν, με το παράδειγμά τους, να πείσουν την ευρύτερη κοινότητα στην οποία κινούνται, για την αποτελεσματικότητα του τρόπου δράσης τους, ώστε να διευρύνεται η χρησιμοποίηση του συνεταιριστικού θεσμού στην περιφέρεια.

Πέραν, όμως, της εντιμότητας και της διαφάνειας, και η κοινωνική υπευθυνότητα των συνεταιρισμένων μελών συνιστά δική τους επιλογή. Ο ευρύτερος κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το χώρο μέσα στον οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται τα μέλη αυτά και επομένως μία τοπική κοινωνία για την οποία φροντίζουν τα υπεύθυνα μέλη της, θα είναι και η ίδια σε θέση να τα φροντίζει, ώστε να προάγονται ο τοπικός πληθυσμός και η περιφέρεια στο σύνολό τους. Τέλος, η φροντίδα για τους άλλους, ως αξιακού χαρακτηριστικού των μελών του συνεταιριστικού θεσμού, αποτελεί μία προέκταση της αλληλεγγύης, ως χαρακτηριστικού του θεσμού αυτού, υπό την έννοια ότι δεν αναφέρεται στα στενά πλαίσια των μελών των συνεταιρισμών, αλλά γενικά στους συνανθρώπους.

Και για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό, καλόν είναι να αναφερθούμε σε μία ιδιωτική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των εταίρων-μετόχων της. Η επιχείρηση αυτή, ακόμα και αν εμφορείται από σύγχρονα ιδεολογήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δε θα μπορεί να λειτουργεί με τον περιορισμό ότι θα μεριμνά και για τους άλλους. Γι’ αυτό επισημαίνεται η διαφορά, ότι δηλαδή η αλληλεγγύη και η φροντίδα για τον συνάνθρωπο είναι στοιχεία του συνεργατισμού και του συνεταιριστικού θεσμού ή της κοινωνικής οικονομίας, και όχι της ιδιωτικής, που στηρίζεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη πρωτοβουλία για τη μεγιστοποίηση του προσωπικού (οικονομικού) οφέλους και μόνον γι’ αυτήν. Η παραπάνω αναλυτική, κατά το δυνατόν, περιγραφή των χαρακτηριστικών του συνεταιριστικού θεσμού και των ανθρώπων που εντάσσονται σ’ αυτόν και ενστερνίζονται τις απαράμιλλες ηθικές του αξίες, προδίδει και τη διασύνδεσή τους με την περιφέρεια και κυρίως με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η τελευταία, μάλιστα, φαντάζει ολοκληρωμένη (και όχι μόνον οικονομική), καθώς τα χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού θεσμού μπορούν να συντελέσουν σε μία ανάπτυξη κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική, με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον μιας περιφέρειας.

Συνοπτικά, για την εναργέστερη διασύνδεση θεσμού και περιφερειακής ανάπτυξης, θα πρέπει να επισημανθούν και τα ακόλουθα:

Ο παραγόμενος πλούτος από τους συνεταιρισμούς παραμένει στην περιφέρεια και αξιοποιείται από αυτήν (και μόνον από αυτήν, καθώς δεν υπεισέρχονται ιδιώτες-επιχειρηματίες με οργανωμένα συμφέροντα εκτός της περιφέρειας).

Ο πολλαπλασιαστής εισοδήματος και απασχόλησης καθίσταται υψηλότερος με επενδύσεις στην περιφέρεια από τους συνεταιρισμούς.

Οι συνεταιρισμοί, που έχουν οργανωθεί σωστά και στηρίζονται εξολοκλήρου στις ηθικές αξίες του συνεργατισμού, καθίστανται ανθεκτικότεροι σε περιόδους κρίσης, έναντι της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης.

Ο επιμερισμός του παραγόμενου, μέσω του συνεταιριστικού θεσμού, πλούτου είναι πάντοτε δικαιότερος, καθώς το επίκεντρο της ανθρώπινης δράσης είναι ο άνθρωπος και όχι το κεφάλαιο.

Ο συνεργατισμός δίδει πάντοτε προτεραιότητα στις τοπικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές ενδιαφέρουν, σχεδόν αποκλειστικά, τα συνεταιρισμένα μέλη, που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Αν ο παραγόμενος πλούτος δεν αξιοποιείται με τοπικές επενδύσεις, κατά κανόνα αποταμιεύεται στην περιφέρεια (τοπικές αποταμιεύσεις στις τοπικές-περιφερειακές συνεταιριστικές τράπεζες).

Και από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ιδιοκτήτες και πελάτες είναι τα ίδια άτομα, προς όφελος της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης.

Και τέλος, από τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, προκύπτει ότι τα συνεταιρισμένα μέλη ευαισθητοποιούνται καλύτερα στην προστασία του περιβάλλοντος, ώστε η περιφερειακή ανάπτυξη – μέσω του συνεταιριστικού θεσμού – να καθίσταται πιο ολοκληρωμένη αντί της άλλοτε κλαδικής ανάπτυξης.

Για την καταγραφή, Δημήτριος Μιχαηλίδης, ΑγροΝεα, 6998282382

Η ψήφος είναι πιο δυνατή από την σφαίρα. Με την σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με την ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου. Α. Λίνκολν

Κέντρο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δίρφυς (Κ.Ε.Α.Π.Υ.Δ) προτίθενται να κάνει ο δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων με χρηματοδότηση από το CLLDLeader. Ο προϋπολογισμός είναι 449.945€. Ο χώρος είναι το συγκρότημα «Κριεζώτη» στο ΔΔ Τριάδας σε συνδυασμό με Δημοτικές εκτάσεις γης 30 στρεμμάτων.

Η καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας έγινε από το ΤΕΙ Δυτ Ελλάδας. Το Κ.Ε.Α.Π.Υ.Δ θα περιλαμβάνει: Α: Ερευνητικό εκπαιδευτικό χώρο ανάδειξης της ενδημικής χλωρίδας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της ευρύτερης περιοχής και ανάπτυξης πολλαπλασιαστικού υλικού, Β: Δομή ενίσχυσης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας – Εξωστρέφειας & Γ: Μουσείο παραδοσιακής γεωργίας – λαογραφίας – γαστρονομίας». Agrotypos.gr, 19/12/2018

Η John Lewis Partnership ανακοίνωσε ένα τριετές δοκιμαστικό πρόγραμμα με τη Small Robot Company για τη δοκιμή αγροτικών ρομπότ στο αγρόκτημά της στο Λέκφορντ του Χαμσάιρ, Αγγλία. Στο κτήμα που γίνονται καλλιέργειες μανιταριών, μήλων κ.α, θα χρησιμοποιηθούν τρία μικρά ρομπότ (Tom, Dick, Harry), τα οποία θα «εκπαιδευτούν» και θα δοκιμάσουν την αγροτική τους τεχνολογία σε ένα χωράφι ενός εκταρίου με σιτάρι. Η δοκιμή θα αρχίσει με τον «Tom», που είναι εξοπλισμένος με κάμερες και θα χαρτογραφήσει την περιοχή, φυτό ανά φυτό. Με τα κόστη να αυξάνονται περίπου 8% ανά έτος, η νέα αυτή τεχνολογία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην εξισορρόπησή τους, βελτιώνοντας παράλληλα τις αποδόσεις, μειώνοντας τη χρήση χημικών και αξιοποιώντας τα big data σε αγροτικές πρακτικές. Το ρομπότ Dick , ξεχορταριάζει με ακρίβεια με λέιζερ και το ρομπότ Harry είναι για φύτευση. Καθώς τα ρομπότ είναι πολύ ελαφρύτερα από τα τρακτέρ, θα μειωθεί κατά πολύ η ζημιά που προκαλείται στο έδαφος από τις σημερινές αγροτικές τεχνικές, ενώ τα μικρά ρομπότ θα μπορούν να φροντίζουν το κάθε φυτό μεμονωμένα. agrocapital.gr, 19/12/2018.

Ανακαλύφθηκαν 21 είδη μικροβίων που χρησιμοποιούν μεθάνιο & βουτάνιο ως πηγές ενέργειας για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, που σημαίνει ότι αυτά τα βακτηρίδια μπορεί να συμβάλλουν στον περιορισμό των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και ίσως μια μέρα να είναι χρήσιμα για τον καθαρισμό των πετρελαιοκηλίδων. Τα μικρόβια κατεγράφησαν στα εξαιρετικά ζεστά ιζήματα βαθέων υδάτων στην Guaymas (Καλιφόρνια). B. Baker, Ινστιτούτο Θαλασσίων Επιστημών Όστιν, ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Τέξας, Nature Communications. Κ. Καλτσά, ecozen.gr, 28/11/2018.

Στην ισραηλινή νεοφυή επιχείρηση Aleph Farms δημιούργησαν την πρώτη μπριζόλα από… κύτταρα αγελάδας. Για την μπριζόλα αυτή, απέσπασαν τέσσερις τύπους κυττάρων από την αγελάδα, φρόντισαν να τα θρέψουν ώστε να πολλαπλασιαστούν, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν αποτελούσαν μέρος του σώματος του ζώου. Πρόθεσή τους ήταν να δημιουργήσουν μια δομή παρόμοια με μυϊκό ιστό, χωρίς σφαγή και βιώσιμη, περιβαλλοντικά. Δεν απαιτούνται τα στρέμματα γης, οι ποσότητες νερού, οι βοοτροφές και όλοι οι άλλοι πόροι που απαιτεί η εκτροφή βοοειδών για παραγωγή κρέατος. Ο χρόνος δημιουργίας μπριζόλας, πάχους πέντε χιλιοστών, ήταν 2-3 εβδομάδες και το κόστος 50$ (σημαντική μείωση σε σχέση με την τιμή του πρώτου μπέργκερ από εργαστήριο, το 2013, που ήταν 225.000$). Στην Aleph Farms λένε ότι σε 3-4 χρόνια θα διαθέτουν στο εμπόριο τη μοσχαρίσια μπριζόλα εργαστηρίου Technion Israel Institute of Technology. aftodioikisi.gr, 24/12/2018.

Μια μέλισσα θα συλλέξει κατά τη διάρκεια της ζωής της 0.5 έως 1 gr μέλι. Δηλ.

για την παραγωγή ενός κιλού μελιού θα εργαστούνε 1000-2000 μέλισσες.

Χρειάζονται περίπου 4-5 κιλά νέκταρ για να παραχθεί 1 κιλό μέλι!

Για κάθε 1γρ. νέκταρος η μέλισσα θα εργαστεί 3 μέρες!

Περίπου 8 κιλά μέλι θα καταναλώσουν οι μέλισσες για να παράξουν

1 κιλό κερί! neapaseges.gr, 28/12/2018

14.000€, Majestic, μέλισσες, φακές

 

Η αλλαγή δεν είναι απλά απαραίτητη στη ζωή. ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ. Alvin Toffler.

Αναμένεται πρόγραμμα μικρών αγροτιών επιχειρήσεων με 14.000€ για κάλυψη διαφόρων αναγκών, όπως αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, απόκτηση ζωικού & φυτικού κεφαλαίου κτλ Το επιχειρηματικό πλάνο με ορίζοντα υλοποίησης 3-4 έτη, θα δίνει το 70% με την έγκριση και το 30% με την ολοκλήρωση. Μικρές πιθανόν να σημαίνει σημερινά έσοδα 5.000-7.999 €, σε περιοχή με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, μόνο από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν επαγγελματική αγροτική εκπαίδευση ή ήταν σε Γεωργοπεριβαλλοντικά, ή συμμετέχουν σε Ομάδες Παραγωγών και σε συστήματα ποιότητας Μάλλον θα προηγούνται τα μικρότερα εισοδήματα, και η γυναικεία ή νεανική επιχειρηματικότητα. Πιθανόν θα είναι επιλέξιμοι και τόκοι δανείων για ανάπτυξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων. energospolitis.gr, 18/12/2018.

Το περιορισμένης παραγωγής παρθένο ελαιόλαδο Majestic Blend Flavored Evoo (extra virgin olive oil) των Λακωνικών βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου συγκέντρωσε φέτος τρία βραβεία, με κορυφαίο την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη αρωματικών ελαιολάδων, ανάμεσα σε 9.522 δείγματα από 30 χώρες. Πρώτο το Ελληνικό (πέρσι ήταν δεύτερο), δεύτερο ένα λάδι από Τουρκία και τρίτο ένα αμερικάνικο. Το βραβευμένο λάδι έχει λάδι από ποικιλία κορωναϊκή, κουτσουροελιά και ελιά Καλαμών, είναι δε επιπλέον αρωματισμένο με λεμονόχορτο (σιτρονέλα) και εστραγκον (Αρτεμισία η δρακόντειος). Είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό ελαιόλαδο κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του World Ranking Evoo 2018 (WREVOO). Tο λάδι διατίθεται σε γυάλινη συσκευασία των 250 ml και έχει δεκαπλάσια τιμή από τα άλλα ελαιόλαδα. World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits,ΑΠΕΜΠΕ. presspublica.gr, 27/12/2018

Η ακτίνα πτήσης για ανεύρεση τροφής είναι 3-4 χλμ & μπορεί να φτάσει και τα 8 χλμ!

Με την ενέργεια 28 γρ μελιού μια μέλισσα θα έκανε τον γύρο της Γης!

Η ταχύτητα πτήσης της μέλισσας είναι περίπου 30 χλμ/ώρα!

Οι ετήσιες διατροφικές ανάγκες ενός φυσιολογικού μεγέθους μελισσιού μεταφράζονται σε 22 περίπου Kg γύρης και αντίστοιχα σε 70 Kg μελιού. Για τη συλλογή αυτών των ποσοτήτων τροφής πραγματοποιούνται στη διάρκεια του έτους 1 εκατ πτήσεις γυρεοσυλλεκτριών και αντίστοιχα 4 εκατ ταξίδια νεκταροσυλλεκτριών μελισσών!

Το εξαγωνικό σχήμα κελιών της κηρήθρας αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον διαθέσιμο χώρο, από άποψη οικονομίας υλικού, χωρητικότητας και σταθερότητας!

Η μέλισσα σε 15 ημέρες παραγωγής κεριού χάνει το 20% των πρωτεϊνών της!

Οι προνύμφες των βασιλισσών ταΐζονται αποκλειστικά με βασιλικό πολτό, προϊόν αδενικής εκκρίσεως. Οι προνύμφες των εργατριών μελισσών ταΐζονται με βασιλικό πολτό 3 ημέρες και μετά με μίγμα μελιού και γύρης! neapaseges.gr, 28/12/2018.

Μία μέρα ο Διογένης έτρωγε ένα πιάτο φακές καθισμένος στο κατώφλι ενός τυχαίου σπιτιού. Δεν υπήρχε σε όλη την αρχαία Ελλάδα πιο φθηνό φαγητό από μία σούπα με φακές. Αν έτρωγες φακές σήμαινε ότι βρισκόσουν σε κατάσταση απόλυτης ανέχειας. Πέρασε ένα απεσταλμένος του άρχοντα και του είπε: «Α! Διογένη, Αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος κι αν κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δε θα ήσουν αναγκασμένος να τρως συνέχεια φακές». Ο Διογένης σταμάτησε να τρώει, σήκωσε το βλέμμα και κοιτάζοντας στα μάτια τον πλούσιο συνομιλητή του αποκρίθηκε: «Α, φουκαρά αδελφέ μου! Αν μάθαινες να τρως λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα».

40χρονος, πήρε την καραμπίνα του πατέρα του και αυτοκτόνησε στην αυλή του

σπιτιού τους, ενώ μέσα ήταν οι γονείς και τα αδέλφια του. Πριν λίγες μέρες

τα ζώα του κτηνοτρόφου είχαν κατασπαραχθεί και αυτό τον σόκαρε και

για οικονομικούς λόγους. Ήταν και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Ήταν μέλος πολυμελούς οικογένειας, στο Μοναστηράκι Αγράφων.

presspublica.gr, 31/12/2018. (σσ. έφυγε? το 2018? …)

Μοίρασε το άρθρο!