Ιδιοκτήτες ακινήτων και απαλλαγή από τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Με μια άσκηση αγωγής κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια θα μπορεί όπως όλα δείχνουν, να απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από την υποχρέωση πληρωμής φόρου εισοδήματος για τα ανείσπρακτα μισθώματα.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει ρύθμιση, η οποία θα ισχύει ειδικά για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος, σύμφωνα με την οποία για την απαλλαγή των ανείσπρακτων ενοικίων του 2020, θα αρκεί μια απλή εξώδικη δήλωση, η οποία θα κοινοποιείται στους ενοικιαστές από δικαστικό επιμελητή,χωρίς να χρειάζεται να έχουν προηγηθεί νομικές ενέργειες κατά των ενοικιαστών.

Τι ισχύει σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος Ν. 4172/2013, τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή:

Διαταγή πληρωμής ή
Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή
Δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή
Έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής.

Ακόμη για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.
Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8.

Ακόμη σύμφωνα με την ΠΟΛ.1102/2016 διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 39 παρ. 4 του Ν.4172/2013, ανείσπρακτα εισοδήματα, μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν αυτά στο εισόδημά τους. Οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Η κλίμακα φορολογίας των ενοικίων

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
Ετήσιο εισόδημα ακινήτων 0- 12.000€ φόρος κλιμακίου 15%
Ετήσιο εισόδημα ακινήτων 12.001 -35.000€ φόρος κλιμακίου 35%
Ετήσιο εισόδημα ακινήτων 35.001 – άνω φόρος κλιμακίου 45%

Συντάκτης ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   

*Τομέας Λογιστικής Υποστήριξης Αθήνας 

Μοίρασε το άρθρο!