”Επιστρέφει” η Δημοτική Αστυνομία – Ολόκληρη η εγκύκλιος

Με «αναμμένες τις μηχανές» κινούνται δήμοι και υπουργείο Εσωτερικών, για την επιστροφή των Δημοτικών Αστυνομικών στους ΟΤΑ, με βάση την ψήφιση του «Κλεισθένη» από τη Βουλή.

Ειδικότερα προβλέπεται:

  • Υπάλληλοι που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις, μπορούν -με αίτησή τους- να μετατάσσονται σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας
  • Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και την οριστική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο για το διορισμό

Σημαντικά «σημεία» για τις μετατάξεις

Σημειώστε ότι, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

(1) Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να µην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται µόνο µία θέση του εν λόγω κλάδου

(2) Το προσωπικό μετατάσσεται στο Δήμο, µε το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν από τη θέση του σε διαθεσιμότητα, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

(3) Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο.

Πηγή: workenter.gr

Μοίρασε το άρθρο!