Εγκύκλιος για την αυτοματοποίηση της δήλωσης γέννησης

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δηλώσεις γέννησης αποτυπώνει η αριθμ.8/2020 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών προς όλα τα Ληξιαρχεία των Δήμων της Χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι στον AIRETO εδώ και μέρες έχετε αναλυτικά ενημερωθεί για το ακριβές περιεχόμενο τόσο του νέου νόμου (“Ψηφίστηκε η αυτόματη δήλωση γεννήσεων – Νέα διαδικασία για γονείς και Δήμους”  ) όσο και της ΚΥΑ που τον ακολούθησε (“Έτοιμη η ΚΥΑ για την αυτοματοποίηση της Δήλωσης Γέννησης”  ).

Ο Θ.Λιβάνιος λοιπόν αναφέρει ότι στο Φ.Ε.Κ. Α’ 21/3.2.2020 δημοσιεύτηκε ο ν.4659/2020 με θέμα «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» με τον οποίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα ληξιαρχικών γεγονότων.

Κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 4 και 11 του αρ.13, εκδόθηκε η αριθμ. ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/490 Απόφαση των Υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, με θέμα «Ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας της δήλωσης γέννησης», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 404/10.2.2020

1) Με τις διατάξεις του αρ.13 του ν.4659/2020, προστίθεται μετά το αρ.21 του ν.344/1976, άρθρο το οποίο αριθμείται ως αρ.21Α, σχετικά με τη δήλωση γέννησης, η οποία λαμβάνει χώρα σε μαιευτήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή σε μαιευτική κλινική τμήματος νοσοκομείου (ιδιωτικό ή δημόσιο), η οποία δήλωση γέννησης καταρτίζεται ηλεκτρονικά με τη χρήση υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

2) Η ηλεκτρονική δήλωση γέννησης, καταρτίζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ιδρύματος που έλαβε χώρα ο τοκετός και σε αυτήν καταχωρίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.9 και 22 του ν.344/1976, καθώς και της παρ.2 του αρ.3 της προαναφερθείσας ΚΥΑ.

3) Στο υποσύστημα δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών δημιουργείται ψηφιακή δήλωση, η οποία εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και παραδίδεται στους γονείς προς επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων και την ιδιόχειρη υπογραφή τους. Η δήλωση υπογράφεται και από τον ιατρό. Η οριστικοποιημένη δήλωση αποστέλλεται μέσω του συστήματος στο αρμόδιο Ληξιαρχείο ως εκκρεμότητα δήλωσης γέννησης με συνημμένη την εντός του συστήματος δήλωση.

4) Με την παραλαβή της εισερχόμενης εκκρεμότητας ο Ληξίαρχος καταρτίζει τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή της αντλούνται μέσω του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών και ο έλεγχος ορθότητας των στοιχείων από το αρμόδιο Ληξιαρχείο.

5) Στην περίπτωση που τα στοιχεία για την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης καταχωρίζονται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την κατάρτιση της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τον αρμόδιο Ληξίαρχο, εφόσον:

– εκδίδονται από ελληνικές Δημόσιες Αρχές και

– θεωρούνται απαραίτητα για τη βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων της ψηφιακής δήλωσης γέννησης.

6) Στις περιπτώσεις που μέσω της αυτεπάγγελτης ως άνω αναζήτησης δεν ανευρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία / δικαιολογητικά και δεν έχουν επισυναφθεί στην ψηφιακή δήλωση γέννησης, το αρμόδιο Ληξιαρχείο υποχρεούται να ζητήσει την προσκόμισή τους από τους υπόχρεους προκειμένου να συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου τους.

7) Για γεννήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε μαιευτήριο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή σε μαιευτική κλινική/τμήμα νοσοκομείου εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του αρ.13 του ν.4659/2020, δηλαδή μόνο με τη χρήση του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Μητρώου Πολιτών.

8) Στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης αναγράφεται πλέον πέραν των στοιχείων του εδαφ.δ΄ της παρ.1 του αρ.22 του ν.344/1976 και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του νεογνού, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα κατά την οριστικοποίηση της πράξης.

9) Τεχνικό Εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης μέσω Ψηφιακής Δήλωσης Γέννησης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) στη διαδρομή: «Αστική & Δημοτική Κατάσταση» -> «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “Μητρώο Πολιτών”» -> «Εκπαιδευτικό Υλικό Μητρώου Πολιτών» -> «Υποσύστημα Ληξιαρχείου – Διαχείριση Δήλωσης Γέννησης».

Η έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος δήλωσης γέννησης του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ήτοι από 10 Φεβρουαρίου 2020.

Η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Μοίρασε το άρθρο!