Δημόσιο: Συνταξιόδοτηση με 25ετία και ανήλικο τέκνο -Τι γίνεται με εξίσωση ανδρών & γυναικών

Επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας απέστειλε η ΑΔΕΔΥ με την οποία ζητά την κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 6 παρ.11 ν.3865/2010 ως αντίθετης στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνει το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο κατόπιν έκδοσης της με αρ.317/2020 αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφορά στην εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010.

κ. Υπουργέ,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επανέρχεται στο θέμα της απόφασης 317/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά στην εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών που είχαν 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2010, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση παρά το γεγονός ότι από τις 10/06/2020 είχαμε αποστείλει σχετική επιστολή στον προκάτοχό σας, κ. Βρούτση.

Συγκεκριμένα, με την με αριθμό 317/2020 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι, τις επίμαχες διατάξεις του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους από 1.1.2011 με τον ν.3865/2010 θεσπίζεται για μεν τους άνδρες υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.1998 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.12.2010, ως ηλικία συνταξιοδότησης το 60ο έτος της ηλικίας τους, αυξανόμενο από την ημερομηνία αυτή και μετά κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Αντίθετα, για τις γυναίκες υπαλλήλους ο συνταξιοδοτικός νομοθέτης επιφυλάσσει ευνοϊκότερη μεταχείριση και ειδικότερα για μεν τις μητέρες υπαλλήλους που έχουν ανήλικα τέκνα θέτει ως όριο ηλικίας το 50ο έτος της ηλικίας τους, αυξανόμενο, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα για τους άνδρες, μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Η διαφορετική αυτή συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, και μάλιστα τόσο αυτών που τελούν σε ειδικές συνθήκες (μητέρες με ανήλικα παιδιά), όσο και των λοιπών που δεν τελούν σε τέτοια συνθήκες, συνιστά δυσμενή διάκριση των πρώτων έναντι των δεύτερων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, που δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίους συμφέροντος ή λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των γυναικών σε θέματα μητρότητας, γάμου και οικογένειας ή σε καθαρά βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν την λήψη ιδιαίτερων μέτρων υπέρ αυτών. Περαιτέρω, η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε την κρίσιμη διάταξη του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντίθετη στην αρχή της ισότητας αμοιβών, όπως κατοχυρώνεται διαχρονικά στο ενωσιακό δίκαιο (άρθρο 141 παρ.2 Συνθήκης του Άμστερνταμ και ήδη άρθρο 157 παρ.2 ΣΛΕΕ) και απαγορεύει διακρίσεις λόγω φύλου για τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, μεταξύ των οποίων και οι συνταξιοδοτούμενοι κατά το σύστημα του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

 Με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 έως 9 ν.3865/2010 τροποποιήθηκαν από 1.1.2011, μεταξύ άλλων οι ανωτέρω παρ.1 και 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με σκοπό να επιτευχθεί σταδιακά η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του χρόνου υπηρεσίας για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με τις εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπήθηκε βάσει της οικείας αιτιολογικής εκθέσεως του ν.3865/2010 η συμμόρφωση της Ελλάδος προς την απόφαση του ΔΕΚ C-559/07, με την οποία κρίθηκε ότι οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων που ορίζουν διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος αντιβαίνουν προς τα οριζόμενα στο άρθρο 141 ΕΚ, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αμοιβής. Πλην όμως, δυνάμει της παρ.11 του άρθρου 6 ν.3865/2010 οι ρυθμίσεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων εξακολουθούν να διέπουν, το συνταξιοδοτικό καθεστώς όσων είχαν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31.12.2010, είχαν δηλαδή συμπληρώσει 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να προβείτε σε κατάργηση της ρύθμισης της παρ.11 του άρθρου 6 ν.3865/2010 σε συμμόρφωση προς την με αρ.317/2020 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μοίρασε το άρθρο!