ΓΡ. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ: ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ή ΟΧΙ;

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 259 (παράβαση καθήκοντος) του Νέου Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019 με ισχύ από 1.7.2019) «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη».

ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Άρθρο 390 – Ποινικός Κώδικας (Νόμος 4619/2019) – Απιστία

1. Όποιος κατά παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης προκαλεί εν γνώσει βέβαιη ζημία στην περιουσία άλλου, της οποίας βάσει του νόμου ή δικαιοπραξίας έχει την επιμέλεια ή διαχείριση (ολική ή μερική ή μόνο για ορισμένη πράξη), τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
2. Αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει συνολικά των ποσό των 120.000 ευρώ επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Η πράξη αυτή παραγράφεται μετά είκοσι έτη.

Γρηγόρης Γ. Εδιρνέλης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
ΑΜ ΔΣΘ:2328
Οδυσσέως 7, ΤΚ:54629, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310539627

Μοίρασε το άρθρο!