Αυτή είναι η ετήσια έκθεση για τη Δημόσια Διοίκηση

Γενικός Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2015
Αθήνα, Ιούλιος 2016Περίληψη Εισαγωγής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνεται η δραστηριότητα και το έργο του ΓΕΔΔ για το
έτος 2015. Ο ΓΕΔΔ είναι μονοπρόσωπο όργανο της Διοίκησης, με ορισμένη πενταετή
θητεία, που απολαμβάνει νομοθετικά πλήρους προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας. Ο θεσμός του ΓΕΔΔ καθιερώθηκε με το ν.3074/2002 σε συμμόρφωση
με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για την ίδρυση επιτελικού συντονιστικού οργάνου
της δράσης των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημόσιου
Τομέα.
Το πεδίο δράσης του ΓΕΔΔ περιλαμβάνει το σύνολο του δημόσιου τομέα, σύμφωνα
με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.α΄ του ν.3074/2002 και έχει ως στόχο
την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν
διαπιστωθεί από το σύνολο της ελεγκτικής δραστηριότητας.
Εξέχουσα θέση στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΓΕΔΔ καταλαμβάνει ο στόχος της
παρακολούθησης της επίτευξης της δημοσιονομικής ορθότητας και
αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με το άρθρ. 106 του Συντάγματος, για την εδραίωση
της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το κράτος
προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα,
επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής
οικονομίας. Ο δημοσιονομικός έλεγχος λοιπόν αποτελεί συστατικό στοιχείο του
δημοκρατικού μας πολιτεύματος και πραγματοποιείται με την διενέργεια του ελέγχου
των δημοσίων δαπανών δια των θεσμοθετημένων οργάνων του για την άσκηση του
δημοσιονομικού ελέγχου.
Η συσσώρευση μεγάλου όγκου εκκρεμών υποθέσεων διαχειριστικών ελέγχων στη
ΓΔΔΕ, τους οποίους αδυνατεί να διεκπεραιώσει σε λογικούς χρόνους με τους
ανθρώπινους πόρους που διαθέτει. Υπάρχει, επομένως, σοβαρό πρόβλημα στην
έγκαιρη διενέργεια δημοσιονομικών-διαχειριστικών-οικονομικών ελέγχων, το οποίο
χρήζει άμεσης και δραστικής αντιμετώπισης
Η ως άνω υφιστάμενη κατάσταση ευνοεί την παρείσφρηση απόψεων και προτάσεων,
σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να εκχωρηθεί η διενέργεια ελέγχων στο πεδίο
της αρμοδιότητας του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα σε ιδιωτικές ελεγκτικές
εταιρείες (ΙΕΕ).
Από την άλλη πλευρά, η εκχώρηση ελεγκτικού έργου σε ιδιώτες φαίνεται να
δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να θεραπεύσει. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να γίνεται για εξαιρετικούς λόγους, με επαρκή αιτιολογία, με
επίγνωση ότι παραχωρείται δημόσια εξουσία σε ιδιώτες, και με πρόνοιες και
διασφαλίσεις για αμερόληπτη κρίση.
Στη χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη ούτε η κουλτούρα, ούτε η τεχνογνωσία του
ιδιωτικού ελέγχου σε τομείς που άπτονται του Δημόσιου Τομέα και, επομένως, η
παραχώρηση δημόσιου ελεγκτικού έργου σε ιδιώτες, χωρίς να έχει προηγηθεί
μακροχρόνια θεσμική, οργανωτική και τεχνική προετοιμασία, εκτιμούμε ότι θα
οδηγήσει σε μείζονα προβλήματα και δυσλειτουργίες.
Η λύση στο πρόβλημα του αποτελεσματικού ελέγχου του δημόσιου τομέα δεν μπορεί
να είναι άλλη από την ενίσχυση και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ελεγκτικών Σωμάτων και Υπηρεσιών, την αναδιάρθρωσή τους και τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού τους πλαισίου.
Μεταξύ άλλων, προτείνονται:
 η κατάστρωση ενός στρατηγικού σχεδίου τακτικών συνδυασμένων ελέγχων,
με χρήση κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχον φορέων, με μικτά κλιμάκια
ελέγχου υπό την εποπτεία του ΓΕΔΔ.
 η τυποποίηση των ελέγχων και των Εκθέσεων Ελέγχου και, κατ΄επέκταση, η
ομογενοποίηση μεθόδων και πρακτικών, με τη χρήση τυποποιημένων
ερωτηματολογίων και εγχειριδίου διενέργειας τακτικών ελέγχων. Αξιοποίηση,
για τον σκοπό αυτό, των αποτελεσμάτων του έργου «Διενέργεια Πρότυπου
Συνδυασμένου Ελέγχου-Τυποποίηση Τακτικών Ελέγχων με τη χρήση
ερωτηματολογίου (checklist)-Εκπαίδευση Επιθεωρητών με τη μέθοδο on the
job training.
 η πιστοποίηση και επιμόρφωση των επιθεωρητών-ελεγκτών όλων των
ελεγκτικών Σωμάτων και Υπηρεσιών.
 η αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής των ελεγκτικών σωμάτων
 η εξέταση επανασύστασης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιθεώρησης με ανάληψη των παλαιών αρμοδιοτήτων της με σύγχρονη και
λειτουργική δομή, ή η ενίσχυση της ΓΔΔΕ με δημοσιονομικούς ελεγκτές που
θα μπορούσαν να αποδεσμευτούν από τις ΥΔΕ, των οποίων οι αρμοδιότητες
μεταφέρονται στις ΓΔΟΥ των Υπουργείων από την 1/1/2017
Στην υλοποίηση των παραπάνω, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να
διαδραματίσει η αποτελεσματική ενεργοποίηση του Συντονιστικού Οργάνου
Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ), το οποίο έχει σκοπό την παρακολούθηση και το
συντονισμό των Επιθεωρήσεων, των Ελέγχων και των Ερευνών που διεξάγονται από
τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου και του οποίου επικεφαλής
ορίζεται ο ΓΕΔΔ.
Προκειμένου να τονιστεί η ιδιαίτερη βαρύτητα του ρόλου του ΣΟΕΕ η έκθεση
απολογισμού του, που κοινοποιείται κατά νόμο ως παράρτημα της ετήσιας έκθεσης
του ΓΕΔΔ, θα εκδίδεται πλέον κατά χρονική ακολουθία της παρουσίασης της
ετήσιας έκθεσης του ΓΕΔΔ, ως αυτόνομο τεύχος στο οποίο θα καταγράφεται και ο
απολογισμός του έργου και της δράσης των Σωμάτων και των Υπηρεσιών
Επιθεωρήσεων και Ελέγχου για το ίδιο έτος. Παρουσίαση της Έκθεσης
Στην εισαγωγή του στην Ετήσια Έκθεση για το 2015 η Γενική Επιθεωρήτρια
Δημόσιας Διοίκησης, διατυπώνει προτάσεις για την καταπολέμηση των φαινομένων
διαφθοράς και κακοδιοίκησης.
Το Α΄ Κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης 2015 του ΓΕΔΔ περιλαμβάνει τη συνοπτική
παρουσίαση των αρμοδιοτήτων, της λειτουργίας του θεσμού, καθώς και του
ανθρώπινου δυναμικού, με το οποίο στελεχώνεται.
Στο Β΄ Κεφάλαιο παρατίθεται με τη βοήθεια τρισδιάστατων γραφημάτων η
στατιστική αποτίμηση του έργου του ΓΕΔΔ (πειθαρχική αρμοδιότητα- ελεγκτικό
έργο ) κατά το 2015. Το Γ΄ Κεφάλαιο ασχολείται με την άσκηση της πειθαρχικής
δικαιοδοσίας του ΓΕΔΔ.
Στο Δ΄ Κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικές από τις χαρακτηριστικότερες υποθέσεις με
τις οποίες ασχολήθηκε ο ΓΕΔΔ και στο επόμενο Ε΄ κεφάλαιο παρατίθενται οι
σημαντικότερες νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε το περασμένο
έτος.
Στο ΣΤ΄ Κεφάλαιο αποτυπώνονται τα πορίσματα του ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης για το 2015 των Επιθεωρητών – Ελεγκτών των Σωμάτων
Επιθεώρησης και Ελέγχου και των υπόλοιπων κατηγοριών υπόχρεων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. λ’ και μδ’ του ν. 3213/03 (ΦΕΚ Α’ 309/2003)
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν.
4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/2014) άρθρα 222-230.
Στο τελευταίο Ζ’ Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι λοιπές δραστηριότητες του ΓΕΔΔ
(ομιλίες, σεμινάρια, συνέδρια, διεθνής δραστηριότητα).
Η Έκθεση συμπληρώνεται από Παράρτημα στο οποίο παρατίθενται τα νομοθετικά
κείμενα που αφορούν στον ΓΕΔΔ και στο ΣΟΕΕ.
Η ετήσια έκθεση απολογισμού του ΣΟΕΕ, θα εκδοθεί σε αυτόνομο τεύχος στο οποίο
θα παρουσιάζεται η δραστηριότητα των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και
Ελέγχου κατά το 2015.Ενδεικτική παρουσίαση σημαντικών υποθέσεων και νομοθετικών και οργανωτικών
προτάσεων που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση 2014
1. Άσκηση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων.
Κατά το 2015 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕΔΔ 1718 πειθαρχικές αποφάσεις.
Ο ΓΕΔΔ υπέβαλε ένσταση σε 116 περιπτώσεις αντίστοιχα προκειμένου να κριθούν εκ
νέου οι αντίστοιχες υποθέσεις από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορείς στις πειθαρχικές αποφάσεις των οποίων
υποβλήθηκαν ενστάσεις:
1.Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία επιβλήθηκε η ποινή του
προστίμου των αποδοχών (12) μηνών σε υπάλληλο του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Ο πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού
Συμβουλίου Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τα
πειθαρχικά αδικήματα: α) της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος που
προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες
διατάξεις, εντολές και οδηγίες, β) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό
Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους και γ) της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης
ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα οποία ορίζονται
στα εδάφια β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα κατόπιν του ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του
εγκαλουμένου υπαλλήλου που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Γ΄ Μονάδα) για τη χρονική
περίοδο 2009, 2010, 2011 και 2012 και με βάση τις διαπιστώσεις της έκθεσης
ελέγχου προέκυψε ότι ο ανωτέρω υπάλληλος, ο οποίος διετέλεσε ελεγκτής και
εκταμιευτής ιδιωτικών επενδύσεων, υπέβαλλε ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής
κατάστασης για τα έτη 2009-2011 ενώ δεν υπέβαλε δήλωση το έτος 2012.
Ειδικότερα:
1. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2009 ο εγκαλούμενος
υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 145.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το
διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε με τη σύζυγό του, είτε από κοινού,
είτε με τρίτους, λογαριασμούς και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα συνολικού ποσού
304.859,28€.
2. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2010 ο εγκαλούμενος
υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 200.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το
διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε με τη σύζυγό του, είτε από κοινού,
είτε με τρίτους, και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα συνολικού ποσού 572.903,15€. 3. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2011 ο εγκαλούμενος
υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 260.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το
διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε με τη σύζυγό του, είτε από κοινού,
είτε με τρίτους, και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα συνολικού ποσού 541.882,32€.
4. Για το έτος 2012 ο εγκαλούμενος υπάλληλος δεν υπέβαλε δήλωση περιουσιακής
κατάστασης ως όφειλε εκ του νόμου, όντας ελεγκτής και εκταμιευτής ιδιωτικών
επενδύσεων, ενώ κατά την 30-06-2012 (καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003)
προέκυψε ότι διατηρούσε με τη σύζυγό του, είτε από κοινού, είτε με τρίτους,
καταθέσεις συνολικού ποσού 607.694,05€ και σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
Εξαιτίας των ως άνω διαλαμβανομένων ασκήθηκε σε βάρος του εγκαλουμένου
υπαλλήλου ποινική δίωξη για μη υποβολή και υποβολή ανακριβούς δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης κατ’ εξακολούθηση, διότι απέκρυψε περιουσία, η
συνολική αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 300.000€. Εν συνεχεία ο
εγκαλούμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων, όπου και κρίθηκε ένοχος για το ως άνω ποινικό αδίκημα και του
επιβλήθηκε ως παρεπόμενη ποινή η αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων
διάρκειας τριών (3) ετών βάσει της καταδικαστικής απόφασης του ιδίου δικαστηρίου.
2. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με την οποία
απαλλάσσει των κατηγοριών εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου.
Ο εγκαλούμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακής Διεύθυνσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το πειθαρχικό αδίκημα της αναξιοπρεπούς ή
ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, όπως
ορίζεται στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4057/2012.
Ειδικότερα, κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας
και νομότυπης έρευνας βρέθηκαν στην οικία του εγκαλουμένου εκπαιδευτικού τα
κάτωθι όπλα: α) τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV με πτυσσόμενο κοντάκιο και
αορτήρα και μια γεμιστήρα κινεζικής προέλευσης, β) ένα περίστροφο με μεγάλο
αριθμό φυσιγγίων, γ) μια καραμπίνα με κομμένη κάνη, δ) μια ξιφολόγχη από τυφέκιο
G3A3 με μήκος λάμας δέκα έξι (16) εκατοστών και τη θήκη της, ε) μια χατζάρα με
μήκος λάμας πενήντα (50) εκατοστών, στ) δύο τόξα με εννέα βέλη και ζ) μια
βαλλίστρα με ενσωματωμένη διόπτρα και τρία βέλη. Ο εγκαλούμενος υπάλληλος δεν
διέθετε την απαιτούμενη κατά το νόμο άδεια για τα παραπάνω όπλα.
Δοθέντων των ως άνω διαλαμβανομένων, ασκήθηκε σε βάρος του ανωτέρω
εκπαιδευτικού ποινική δίωξη από την αρμόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τις
πράξεις της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.
Επισημαίνεται ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο απάλλαξε κατά πλειοψηφία τον
εγκαλούμενο εκπαιδευτικό απόφασης, μειοψηφούσης της Προέδρου του Συμβουλίου,
η οποία πρότεινε την ενοχή του εγκαλουμένου εκπαιδευτικού αποδεχόμενο ότι η χρήση των ως άνω όπλων προήλθε από την «έντονη επιθυμία ενασχόλησής του με
κοινωνικές και αθλητικές δράσεις».
3.Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με την οποία
επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου ίσου με την αποδοχή έξι (6) μηνών σε
εκπαιδευτικό.
Ο εγκαλούμενος εκπαιδευτικός παραπέμφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώματα : α)
της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός
υπηρεσίας κατά συρροή, σύμφωνα με τα εδάφια ε’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 107
του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, β) της απλής απείθειας
σύμφωνα με το εδάφιο κστ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 25 του ίδιου νόμου και γ) της σοβαρής απείθειας σύμφωνα με το εδάφιο
θ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόμου
καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 7 του άρθρου 36 της Υ.Α. Φ.
353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ Β΄1340).
Συγκεκριμένα, ως προς το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης για
υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας κατά συρροή, όπως προκύπτει από
το πόρισμα της διενεργηθείσας για την υπόθεση ΕΔΕ, το σύνολο των μαρτυρικών
καταθέσεων και των σχετικών εγγράφων που εξετάσθηκαν καθώς και από τα
απολογητικά υπομνήματα και τις συμπληρωματικές διευκρινίσεις που έδωσε ο ίδιος ο
εγκαλούμενος εκπαιδευτικός, κατά τον κρίσιμο χρόνο που υπηρετούσε σε
συγκεκριμένο Γυμνάσιο: «κατηγορούσε τη Διεύθυνση του Γυμνασίου και τη
Διευθύντρια Δ/θμιας Εκπαίδευσης ότι, με δικές τους ενέργειες, μετακίνησαν μία
εκπαιδευτικό σε άλλο σχολείο σκοπίμως επειδή η εν λόγω συνάδελφος υποστήριζε,
κατά την κρίση του, τον εγκαλούμενο. Επιπλέον, ενοχλούσε επανειλημμένως με
τηλεφωνήματα και ηχητικά μηνύματα, αδιακρίτως οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της
νύχτας, στα οποία συκοφαντούσε τη Διευθύντρια και την Υποδιευθύντρια. Εισερχόμενος
δε στο γραφείο του διενεργούντος την ΕΔΕ Διευθυντή, προκειμένου να υποβληθεί σε
συμπληρωματική ανωμοτί κατάθεση, προέβη σε φραστική επίθεση και απειλές εναντίον
αυτού και της γραμματέως του. Επιπροσθέτως, κατά το σχολικό έτος 2011-2012,
δέχθηκε να παραβρεθούν στο μάθημα τρεις εξωσχολικοί μαθητές, οι οποίοι μάλιστα
ανήρτησαν στο διαδίκτυο video με σκηνές από το μάθημα του διωκόμενου. Στο μάθημα
του έχει υποστηρίξει ότι ο Χίτλερ και οι Ναζί δεν χτυπούσαν άοπλους και επομένως δεν
υπήρξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη σχολική σύμβουλο που τον επισκέφθηκε, είπε
ότι δεν είναι θρησκευόμενη γιατί φοράει παντελόνια. Αντέγραψε σε δικό του τετράδιο
προσωπικά στοιχεία των μαθητών και συγκεκριμένα τα στοιχεία ταυτότητας και το
θρήσκευμα καθενός εξ αυτών. Ερωτηθείς από τη Διευθύντρια επ΄ αυτού, απάντησε «για
να ξέρω με ποιους έχω να κάνω» και εν συνεχεία χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της
Διευθύντριας φασιστική και δήλωσε πως «το ελληνικό σχολείο είναι μόνο το
ελληνορθόδοξο».
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνοντας ομόφωνα ένοχο τον
εγκαλούμενο για τα ως άνω πειθαρχικά παραπτώματα επέβαλε ομόφωνα ως προσήκουσα την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης 12 μηνών με πλήρη
στέρηση των αποδοχών.
4. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΕΛΤΑ με
την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής απόλυσης έξι (6) μηνών σε υπάλληλο
των ΕΛΤΑ ΑΕ .
Η εγκαλούμενη υπάλληλος παραπέμφθηκε για τα πειθαρχικά αδικήματα α) της
πράξης ή παράλειψης που μπορεί να επιφέρει ζημία υλική ή ηθική στην εταιρεία, β)
της κάθε ατασθαλίας στη διαχείριση, γ) της παράλειψης ελέγχου και
παρακολούθησης των υφισταμένων, που μπορεί να δημιουργήσει ζημία ή διατάραξη
της υπηρεσιακής τάξης, δ) της κάθε πράξης ή παράλειψης που αντιβαίνει στο
σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, ε) της πλημμελούς καθώς και της μη
έγκαιρης εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και στ) της πράξης που συνιστά
κατάχρηση εξουσίας ή υπηρεσιακής εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στις διατάξεις των
όρων ΙΣΤ1 παρ. 1,2,4 (εδάφια στ΄, η΄, ιδ΄ ιε΄, ιζ΄ και ιη΄), της παρ. 5 (εδάφιο γ΄ και
στ΄) και ΙΣΤ2 παρ. 9 της από 03.06.2002 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ ΑΕ.
Συγκεκριμένα, η πειθαρχικώς διωκόμενη υπάλληλος, όπως προκύπτει από το πόρισμα
της διοικητικής έρευνας που διενεργήθηκε από επιθεωρητή των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., ως
Κεντρική Διαχειρίστρια Κεντρικού Καταστήματος, υπεξαίρεσε από τη διαχείριση του
Καταστήματος χρηματικό ποσό ύψους 4.300,00 € για ίδιο όφελος και ομολόγησε τις
παράνομες πράξεις της ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
5. Ένσταση κατά απόφασης του Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ με την
οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών σε υπάλληλο
Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ– ΕΤΑΜ.
Ο πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε από τον Διοικητή ΙΚΑ–
ΕΤΑΜ για τα πειθαρχικά αδικήματα : α) της αμέλειας καθώς και της ατελούς ή μη
έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή
ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα
οποία ορίζονται στο εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007 και στο
εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν.3528/2007, όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
Ασφάλισης διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούμενος υπάλληλος ως Προϊστάμενος του
Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος από το 2005 προέβαινε σε
εικονική ασφάλιση συγγενικών προσώπων υπαλλήλου καθώς και τρίτων σε
οικοδομοτεχνικά έργα με σκοπό τη θεμελίωση δικαιωμάτων και παροχών από το
ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΔ.
Πλέον τούτου, ως προϊστάμενος εσόδων δεν άσκησε επανειλημμένως τον
επιβαλλόμενο ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο και τη δέουσα εποπτεία επί των
ενεργειών υπαλλήλου του, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απουσία ελέγχου, με
αποτέλεσμα να παραλαμβάνει, συμπληρώνει και υπογράφει, χωρίς να διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Περαιτέρω, ο
εγκαλούμενος υπάλληλος προσυπέγραφε διεκπεραιωτικά την εκκαθάριση και την
αρχειοθέτηση των οικοδομικών πινακίδων, χωρίς να τηρεί, ως όφειλε εκ τη θέσεως
του, τις οδηγίες των εγκυκλίων του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ που αφορούν στον έλεγχο και την
εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών στα οικοδομοτεχνικά έργα, όπως επιτόπιοι
έλεγχοι και έλεγχοι γραπτών στοιχείων για τον προσδιορισμό του χρόνου εκτέλεσης ή
αποπεράτωσης των εργασιών και για τη διαπίστωση του χρόνου της απασχόλησης.
Συνέπεια των πράξεων και παραλείψεων του εγκαλουμένου υπαλλήλου ήταν η
σημαντική οικονομική ζημία του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ από τη μη είσπραξη πρόσθετων τελών
και λοιπών προσαυξήσεων καθώς και από τις παροχές που χορηγήθηκαν στους
εικονικά ασφαλισθέντες, όπως επιδόματα ασθένειας και μητρότητας,
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και δωρόσημα.
6. Ενσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης τριών (3)
μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Ο εγκαλούμενος υπάλληλος παραπέμφθηκε αρμοδίως για τα πειθαρχικά αδικήματα
α) της πλημμελούς άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων, β) της έλλειψης του
απαιτούμενου ζήλου περί την εκτέλεση της υπηρεσίας, γ) της αδιαφορίας για τη
διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 1, 2
και 9 και στο άρθρο 26 παρ. 3 εδ. β΄, γ΄ και ζ΄ του Κανονισμού Κατάστασης
Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Επιτροπής Διοικητικής
Ανάκρισης (ΕΔΕ), ο πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος, κατά τα έτη 2010, 2012 και
2013 ως επικεφαλής διμελούς συνεργείου διεξαγωγής ελέγχων των μετρητικών
διατάξεων κέντρων διασκέδασης, αφενός δεν τήρησε τις αρμοδίως διδόμενες εντολές
και οδηγίες της Εταιρείας (Οδηγός Διανομής Νο 56), που αφορούν στη διαδικασία
ελέγχου μετρητικών διατάξεων μεγάλων καταναλωτών, αφετέρου δεν ενήργησε με
τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια κατά τον έλεγχο των παροχών και δεν διαπίστωσε
τις επεμβάσεις στις αντίστοιχες μετρητικές διατάξεις των ως άνω παροχών, αν και
προϋπήρχαν του ελέγχου που πραγματοποίησε και ήταν ορατές δια οπτικής
επιθεώρησης των στοιχείων της μετρητικής διάταξης. Επιπλέον οι ενέργειες του
πειθαρχικώς διωκομένου υπαλλήλου επέφεραν σημαντική οικονομική ζημία στην
Εταιρεία καθώς δεν ανέφερε στο σχετικό δελτίο ελέγχου, τις επεμβάσεις στις
μετρητικές διατάξεις των ανωτέρω παροχών, με αποτέλεσμα τη μειωμένη καταγραφή
της καταναλισκόμενης ενέργειας (κλοπή ρεύματος). Το κόστος δε για την Εταιρεία
ως προς την αντιμετώπιση των εν λόγω επεμβάσεων στις παροχές ανήλθε στα ποσά
των 390.71€ και 362,19€.
Περαιτέρω τα ποσά για την αξία της διαφυγούσας ηλεκτρικής ενέργειας
διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. Η αξία της διαφυγούσας ενέργειας για τη πρώτη παροχή, στο υπό εξέταση χρονικό
διάστημα, υπολογίζεται στο ποσό των 10.561,08€ και το σύνολο του λογαριασμού
μετά των λοιπών χρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 14.149,52€. 2. Η αξία της διαφυγούσας ενέργειας για τη δεύτερη παροχή, στο υπό εξέταση
χρονικό διάστημα, υπολογίζεται στο ποσό των 9.137,89€ και το σύνολο του
λογαριασμού μετά των λοιπών χρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 11.807,83€. 2. Άσκηση ελεγκτικού έργου – Χαρακτηριστικές υποθέσεις (σελ. 65 Έκθεσης)
Στην έκθεση του 2015 παρατίθενται ενδεικτικά μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις τη
διερεύνηση των οποίων ανέλαβε ο ΓΕΔΔ και αναδεικνύουν το εύρος της ελεγκτικής του
αρμοδιότητας και της θεσμικής του παρέμβασης. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι παρακάτω
περιπτώσεις:
1.Έλεγχος στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) για τους
ασφαλισμένους στο πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ
2.Νομιμότητα των χορηγηθεισών αποζημιώσεων από το ΕΠ Αλιείας σε
οστρακοπαραγωγούς της περιοχής Ροδόπης
3.Έλεγχος Έργων του ΟΛΠ ΑΕ
4.Νομιμότητα ανάθεσης της εκμετάλλευσης του κυλικείου του Κοιμητηρίου Ν.
Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα
5.Ανάκληση απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης (καταλογισμού) που είχε εκδοθεί
σε βάρος επενδυτή
6.Έλεγχος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
7.Έλεγχοι σε δημόσιο Μαιευτήριο
8.Έλεγχος στο ΓΝΠΑ «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
9.Εξοπλισμός Δημοσίων ΚΤΕΟ
10.Περιβαλλοντικές παραβάσεις ελαιουργείων και πυρηνελαιουργείων
11.Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας
ΑΕ
12.Παροχή της ΟΣΥ ΑΕ προς τους εργαζόμενους
13.Υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος
14.Απευθείας αναθέσεις μικρών έργων από Δημοτική Αρχή
15.Νομιμότητα λειτουργίας Παιδικής Χαράς Δήμων
16.Χρεώσεις κατανάλωσης από την ΔΕΥΑΕΡ του Δήμου Ερμιονίδας
17.Παράνομη υλοτομία αιωνόβιων δέντρων
18.Μη σύννομη μίσθωση και χρήση ακινήτου από Δήμο
19.Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου του Πειραϊκού Συνδέσμου
20.Έργα πρασίνου στο δήμο Καβάλας3. Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις (σελ. 91 Έκθεσης)
Ο ΓΕΔΔ το 2014 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υπέβαλε αρκετές προτάσεις
νομοθετικού περιεχομένου καθώς και προτάσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία
των ελεγχόμενων δημοσίων υπηρεσιών. Στην Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνονται οι προτάσεις
που αφορούν στα εξής ζητήματα:
1.Αισχροκέρδεια σε βάρος Προσφύγων
2.Λειτουργία ΕΔΕΛ
3.Πληρωμή Δαπανών από τις ΥΔΕ
4.Διαδικασίες ΕΟΠΥΥ
5.Προτάσεις στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ για τους
ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ
6.Προτάσεις σε συνέχεια του ελέγχου στο ΓΝΠΑ «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
7.Διαδικασία έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
8.Προτάσεις αναφορικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των κρατικών αυτοκινήτων
9.Χρηστή διαχείριση Δημοτικών Κοιμητηρίων από τους Δήμους
10.Πρόταση Υλοποίησης Δράσης για την Ευαισθητοποίηση των Μαθητών στην
Καταπολέμηση της Διαφθοράς 4. Παρουσίαση πινάκων και γραφημάτων στατιστικής αποτίμησης του έργου του ΓΕΔΔ.
Α. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης- Γενικά στατιστικά στοιχεία έτους 2015
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2011 2012 2013 2014 2015
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ. ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦ. 29 34 31 54 37
ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 112 140 321 282 196
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 83 30 36 21 18
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 24 35 76 75 38
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 27 2 10 27 18
ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25 19 28 29 22
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 25 25 36 42 31
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ 609 390 576 427 504
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 67 85 90 213 146
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 47 48 49 49 49
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 122 147 129 153 103
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 27 13 24 29 38
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ / ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 163 104 122 163 179
ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4 1 3 6 9
Σύνολο Υποθέσεων 1364 1073 1531 1570 1388
Τα σύνολα των περασμένων ετών έχουν διαμορφωθεί με βάσει στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη μετά τη δημοσίευση των
αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεωνΒ. Πειθαρχική αρμοδιότητα ΓΕΔΔ 2015
1,7%
2,6%
2,6%
3,4%
20,7%
69,0%
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤ/ΓΙΑ &
ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟΔ/ΞΕΩΝ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΗ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣΓΡΑΦΗΜΑ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΛΟΓΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
24
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
3
ΜΗ ΟΡΘΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
3
ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ
ΑΙΤ/ΓΙΑ & ΜΗ
ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΑΠΟΔ/ΞΕΩΝ
2
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟ
ΟΡΓΑΝΟ
4
ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΕΙΚΗΣ
80
ΓΡΑΦΗΜΑ 3
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ Γ.Ε.Δ.Δ. )
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.Ε.Δ.Δ.
6,8%
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
93,2%ΓΡΑΦΗΜΑ 4
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ )
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ
1602
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Γ.Ε.Δ.Δ.
116Γ. Ελεγκτική δραστηριότητα ΓΕΔΔ 2015
0,9%
0,9%
14,4%
17,6%
22,1%
44,0%
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΑΦΗΜΑ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΓΡΑΦΗΜΑ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
611
ΠΟΡΙΣΜΑ-ΕΚΘΕΣΗ
307
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
244
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
13
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
13
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ
2000,6%
1,3%
1,3%
1,6%
2,2%
2,7%
2,7%
2,7%
3,5%
7,4%
10,5%
12,9%
14,1%
36,3%
ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤ.
ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ /
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
ΆΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΙ
ΓΡΑΦΗΜΑ 3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ0,4%
0,7%
1,2%
1,4%
1,9%
3,1%
3,2%
4,4%
4,6%
6,1%
9,1%
15,3%
21,3%
27,0%
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΥΠΗΡ.
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ. ΔΗΜ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ.
ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΔΗΜΟΙ
ΓΡΑΦΗΜΑ 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ2,8%
3,2%
3,5%
3,7%
3,7%
3,9%
4,5%
4,6%
5,2%
5,5%
5,6%
6,2%
8,6%
39,0%
ΠΕΡ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΠΕΡ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΜΑ 6
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΓΡΑΦΗΜΑ 5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
45
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
61
ΔΗΜΟΙ
375
ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
64
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
85
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
127
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΗΜΟΣ. ΔΙΚΑΙΟΥ
213
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
296
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
43
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
33
ΚΡΑΤ. ΝΟΜ. ΠΡΟΣ.
ΔΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΥ
19
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
10
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑ –
ΥΠΗΡ. ΕΛΕΓΧΟΥ
17ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
18,1%
ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19,9%
ΚΑΝΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
23,0%
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
13,3%
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚ.
6,2%
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6,2%
ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΛΟΙΠΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
4,0%
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΡΧΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
3,1%
ΕΛΛΕΙΨΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
6,2%
ΓΡΑΦΗΜΑ 8
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ0,1%
0,2%
0,4%
0,5%
0,6%
0,6%
0,7%
0,8%
0,8%
0,8%
1,7%
2,7%
4,7%
6,9%
7,2%
9,4%
12,4%
49,6%
Λ.Σ. ΥΠ. ΕΣ. ΥΠΟΘ.
ΣΕΠΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ/ΝΣΗ ΕΣ. ΥΠΟΘ.
ΕΛΑΣ
ΥΠΕΔΥΦΚΑ
ΣΕΔΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ε.Υ.Ε.Π.
ΣΔΟΕ
ΣΕΕΥΜΕ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΔΕΛ
ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΕΥΥΠ
ΣΕΕΔΔ
ΓΔΟΕ
ΓΛΚ
ΓΕΔΔ
ΓΡΑΦΗΜΑ 9
ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ KATA
ΣΩΜΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
15,9%
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕ ΜΙΚΤΟ ΚΛΙΜΑΚ
0,3%
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ
Γ.Ε.Δ.Δ.
14,5%
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
16,3%
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
24,9%
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
28,2%
ΓΡΑΦΗΜΑ 10
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣΓ. Έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ΓΕΔΔ 2015
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΣΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ (2.048)
ΜΗ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΣΕΠΕ: 859 767 89,29% 37,40% 92
ΣΕΕΔΔ: 140 134 95,71% 6,53% 6
ΣΕΥΥΠ: 107 94 87,85% 4,58% 13
ΣΕΠΔΕΜ: 68 55 80,88% 2,68% 13
ΣΕΕΥΜΕ: 16 14 87,50% 0,68% 2
ΣΕΔΕ: 17 15 88,24% 0,73% 2
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ: 1 1 100,00% 0,05% 0
Σύνολο 1.208 1.080 89,40% 52,66% 128
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΓράφημα 1
Υποβληθείσες Δ.Π.Κ.
1.080
665
76
Σώματα Επιθεώρησης &
Ελέγχου
Οργανικές Μονάδες
Επιθεώρησης, Εσωτερικού
Ελέγχου ή Εσωτερικών
Υποθέσεων
Προϊστάμενοι Υ.Δ.Ε.
Γράφημα 2
Μη Υποβληθείσες
1.821
227
Υποβληθείσες
Μη υποβληθείσες
Δεδομένου ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής, για πρώτη φορά, υποβολής των
δηλώσεων ολοκληρώθηκε, όπως προαναφέρθηκε στις 16-2-2016, δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέτρων για τις περιπτώσεις μη δήλωσης.

Μοίρασε το άρθρο!