Αυτές είναι οι κυρώσεις για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εγκύκλιος)

katastimata_ygeionomikou_endiaferontos_aftodioikisi-696x413

01/09/2016

Τις κυρώσεις τις οποίες πρέπει να επιβάλουν οι υγειονομικές Αρχές σε συνεργασία με τους δήμους σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) αναφέρει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο “για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την επικράτεια σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης. Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι «Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι) αυτεπαγγέλτως»”.

Και προστίθεται: “Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα: Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση τροφίμων. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους )Εφόσον η επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.Ε). στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.β)”, καταλήγει η εγκύκλιος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 22/8/2016
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/43458
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Σχετ:43023
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ :
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
FAX
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
: Αριστοτέλους 17
: 10433 Αθήνα
: 2105237384
: Γ. Αναγνωστοπούλου
: 2132161341
1.Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας
Τμήματα Υγειονομικού ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
2.Δ/νσεις Υγειονομικού Ελέγχου
& Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Τμήματα Υγειονομικού &
Περιβαλλοντικού ελέγχου

ΘΕΜΑ: Επιβολή Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.
ΣΧΕΤ: Α)Ο Ν.3463/2006, αρ. 80 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Β)Ο Α.Ν 2520/1940 & Ν.4025/2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Γ)Ο Ν.4235/2014(ΦΕΚ32/τα/14) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, …. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
Δ) Η ΥΔΥ1γ/Γ.Ποικ.96967/ΦΕΚ2718/τβ/2012 «Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις και άλλες Διατάξεις».
Ε) Η αρ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.4476/14 με ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Εγκύκλιος μας.
ΣΤ)Τα αρ. πρωτ. 11493/12-5-2016 &17175/19-5-2016 έγγραφα του Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοίκητικής Ανασυγκρότησης του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής
ΑυτοδιοίκησηςΜετά τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοίκητικής
Ανασυγκρότησης προς την υπηρεσία μας αναφορικά με την επιβολή προστίμων σε Κ.Υ.Ε
και για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος σε όλη την επικράτεια σας ενημερώνουμε ότι:
Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δήμοι της χώρας
όταν πρόκειται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ενεργούν, κατά κανόνα, κατά
δέσμια αρμοδιότητα (ΣΤΕ 1429/1993,1443/1996) και δεν καταλείπεται σε αυτούς
διακριτική ευχέρεια στην επιμέτρηση και επιβολή της κύρωσης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4, του Α.Ν 2520/40, προβλέπεται ότι «Τα άνευ αδείας
λειτουργούντα καταστήματα κλείονται υπό της Αστυνομικής Αρχής (σήμερα Δήμοι)
αυτεπαγγέλτως».
Όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ενέργεια η πρακτική των επιχειρήσεων Υγειονομικού
ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με τα τρόφιμα και συνιστά μη συμόρφωση με την
ισχύουσα νομοθεσία θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4235/2014 και συγκεκριμένα:
Το άρθρο 9 του Ν.4235/2014 προβλέπει τις περιπτώσεις Αναστολής ή Ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας με εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αφορά διαπιστωθέντα
προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή ή/και διάθεση
τροφίμων.
Στις περιπτώσεις μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης
του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις
συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της
και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους )Εφόσον η
επιχείρηση συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τις
έγγραφες συστάσεις και την ολιγοήμερη προθεσμία που δίδεται από τους
Υγειονομικούς υπαλλήλους, ανακαλείται η άδεια της και απαιτείται νέα άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας (σχετ.Ε). στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας (σχετ.β)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Εσωτερικών & Διοίκητικής
Ανασυγκρότησης
Γενική Δ/νση Αποκεντρωμένης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής
Αυτοδιούκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣΤμήμα Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27
ΤΚ 10183-Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γρ.Υπουργού Υγείας
2.Γρ. Αν. Υπουργού
3.Γρ. Γεν. Γραμ. Δημόσιας Υγείας
4. Γρ. Γεν. Γραμ. Υγείας
5.Γρ.Προισταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας.
6.Γρ. Τύπου
7. ΣΕΥΠ
8..Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Μοίρασε το άρθρο!