ΑΤΜ καταθέσεων: Η επαναστατική καινοτομία μιας ελληνικής τράπεζας το 1929

Πολλές φορές οι «μικρές» ειδήσεις, οι ανακοινώσεις και οι διακηρύξεις είναι αυτές που αποτυπώνουν πιστότερα το κλίμα μιας εποχής. 

Έτσι μέσα από ένα άρθρο που κοινοποιεί ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» της 12ης Μαΐου του 1929 μαθαίνουμε για την επαναστατική καινοτομία της Τράπεζας Χίου που αφορά σε ένα πρώιμο ΑΤΜ καταθέσεων.

Ακουλουθεί το κείμενο όπως δημοσιεύτηκε εκείνη την εποχή:

Το άλλο σύστημα των νυκτερινών καταθέσεων εισήχθη ήδη από διμήνου ενταύθα παρά της Τραπέζης Χίου, δεν φαίνεται δε μακράν η ημέρα καθ’ ήν θα γενικευθή παρ’ όλων των τραπεζών μας.

Διακόσιοι περίπου καταστηματάρχαι οι οποίοι άλλοτε κατά τας μεταμεσονυκτίους ώρας ηναγκάζοντο να συναποκομίζουν τα χρήματά των και τιμαλφή εις απομεμακρυσμένας συνοικίας μετά το κλείσιμον των καταστημάτων των, και να υφίστανται όλας τας ανησυχίας τας οποίας αισθάνεται πας τις φέρων μεθ’ εαυτού σημαντικάς αξίας, σήμερον καταθέτουν εις οιανδήποτε ώραν της νυκτός το περιεχόμενον του ταμείου των ή τα τιμαλφή των εις την Τράπεζαν Χίου και ευρίσκονται εν απολύτω ασφαλεία.

Το σύστημα τούτο είνε απλούστατον και εντελώς αδάπανον. Ο πελάτης τη αιτήσει του λαμβάνει εν ειδικόν κομψότατον λευκόν σακκίδιον εκ χονδρού δέρματος και τας κλείδας αυτού. Επίσης παραλαμβάνει και ειδικόν κλειδί διά να ανοίγη την επί τούτω θυρίδα την ευρισκομένην επί της προσόψεως του καταστήματος της τραπέζης.

«Οικονομικός Ταχυδρόμος», 12.5.1929, Ιστορικό Αρχείο

Η θυρίς επικοινωνεί δι’ ισχυρού και ασφαλούς αγωγού με ειδικόν χρηματοκιβώτιον. Ευθύς ως τοποθετήθη παρά του πελάτου το σακκίδιον εις την ειδικήν ταύτην θυρίδα, τούτο κατέρχεται αυτομάτως εις το χρηματοκιβώτιον και ούτω ο καταθέτης ευρίσκεται εν απολύτω ασφαλεία.

Την πρωίαν εκάστης εργασίμου ημέρας το θησαυροφυλάκιον μη εργασίμων ωρών ανοίγεται παρουσία της διευθύνσεως της Τραπέζης και ενός ανωτέρου υπαλλήλου δύνανται δε κατά το άνοιγμα να παρίστανται και οι πελάται διά να παραλάβωσι το σακκίδιόν των.

Εάν τυχόν δεν παραστή ο πελάτης, τότε το σακκίδιο παραλαμβάνεται παρά της υπηρεσίας της τραπέζης και φυλάσσεται παρ’ αυτής μέχρις ότου προσέλθη ο πελάτης προς παραλαβήν αυτού.

Πηγή: ot.gr

Μοίρασε το άρθρο!