Αστέριος Γαβότσης: «Προχωρήσαμε σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις για την πληρωμή των εργαζομένων ΙΔΟΧ στον τομέα Καθαριότητας»

 hpkimages

29/03/2016

Αστέριος Γαβότσης: «Προχωρήσαμε σε όλες τις αναγκαίες κινήσεις για την πληρωμή των εργαζομένων ΙΔΟΧ στον τομέα Καθαριότητας»  

Επιστολές- υπομνήματα στο υπουργείο Εσωτερικών και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέστειλε το πρωί ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης προκειμένου να τους ενημερώσει για τις μέχρι τώρα κινήσεις της διοίκησης αναφορικά με το θέμα της πρόσληψης του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση διάρκειας 8μηνών στην υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Ωραιοκάστρου.

Μάλιστα, ο δήμαρχος ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών έκτακτη επιχορήγηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα πληρωμής των εν λόγω υπαλλήλων.

Στις δύο επιστολές αναφέρεται αναλυτικά το χρονικό των κινήσεων της δημοτικής αρχής, όπως τις παραθέτουμε παρακάτω:

 

 • Την 13/5/15 εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αρ. πρωτ. 16410) η αίτηση του δήμου Ωραιοκάστρου για την πλήρωση 63 εκτάκτων υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 21 Ν. 2190/1994 όπως ίσχυε και τις όμοιες του Ν. 3812/2009.
 • Την 21/5/15 επιβεβαιώθηκε από το ίδιο υπουργείο (αρ.πρωτ. 12797) η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού.
 • Την 11/5/15 εν των μεταξύ στο ΦΕΚ 47 τευχ. Α δημοσιεύτηκε ο Ν. 4325/49 που προέβλεπε την παράταση της θητείας του ήδη τότε υπηρετούντος έκτακτου προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ έως 31/12/15.
 • Την 7/10/15 το ΑΣΕΠ μας ενημέρωσε ότι είχαμε δικαίωμα ακύρωσης της εγκριθείσας πρόσληψης των 63 νέων συμβασιούχων υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα είχε δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού μέχρι και την ημέρα εκείνη.
 • Την ίδια ημέρα 7/10/15 όμως ο δήμος μας έστειλε προς δημοσίευση στην εφημερίδα «Μακεδονία» την προκήρυξη για την κάλυψη των 63 νέων θέσεων εργασίας. Η δημοσίευση στην εφημερίδα έγινε στις 13/10/15.
 • Την 23/10/15 έληξε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών.
 • Την 27/11/15 αναρτήθηκε ο πίνακας προσληπτέων.
 • Την 04/12/15 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 164 ο Ν. 4351 ο οποίος στο άρθρο 50 προβλέπει την αυτοδίκαια παράταση του ήδη εκ παρατάσεως υπηρετούντος έκτακτου προσωπικού στον τομέα Καθαριότητας αυτοδίκαια έως 31.12.16. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν γίνεται καμία μνεία για την απαιτούμενη δαπάνη, όπως είχε γίνει με το Ν. 4325/49 που προέβλεπε την παράταση θητείας του τότε υπηρετούντος έκτακτου προσωπικού.
 • Την 22 και 23/12/15 προβήκαμε στην αναγγελία πρόσληψης των 63 νέων εκτάκτων υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας με ημερομηνία πρόσληψης την 28.12.15.
 • Την 28/12/15 ανέλαβαν υπηρεσία οι 63 νέοι συμβασιούχοι. Προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια όντας υποχρεωμένοι από τις διατάξεις του ΑΣΕΠ με κριτήρια του οποίου έγινε η πρόσληψή τους.
 • Την 28/12/15 αποστείλαμε υπόμνημα (αρ. πρωτ. 33009) προς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Την 28/12/15 ψηφίστηκε από το δημοτικό μας συμβούλιο ο προϋπολογισμός του 2016 ο οποίος προέβλεπε για τον τομέα Καθαριότητας 63 εργαζόμενους.
 • Την 30/12/15 εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία στο άρθρο 12 προβλέπει τα εξής:

«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ και της κάθε είδους υπηρεσίας καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδίκαια μέχρι τις 31.12.16 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και τριάντα(30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και παρεκκλίνει κάθε άλλης διάταξης.

 1. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας που έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 όπως ίσχυε και με τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του αρθρ. 21 του Ν.2150/1994 όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύνανται να μην υλοποιηθούν μερικώς ή ολικώς μετά από απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα.

Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι παραταθείσες έως 31.12.16 συμβάσεις δεν καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή παραταθείσες έως 31.12.16 συμβάσεις, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού τους. Η πρόσληψη των λοιπών συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες κατάταξης, πραγματοποιείται μετά την 31.12.16».

 • Την 14/1/16 το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη υιοθέτησε ομόφωνα τις προτάσεις του δήμου μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των νέων συμβασιούχων και δόθηκε εντολή στην νομική υπηρεσία της ΚΕΔΕ να υποβάλει υπόμνημα προς την ολομέλεια της Βουλής ενόψει οριστικοποίησης και επικαιροποίηση της ΠΝΠ της 30/12/15.
 • Τον Φεβρουάριο του 2016 οριστικοποιήθηκε η ΠΝΠ της 30/12/15 χωρίς καν να εισαχθεί προς συζήτηση το υπόμνημα που είχε αποστείλει η ΚΕΔΕ.
 • Την 29/2/16 η νομική μας υπηρεσία γνωμοδότησε επί του προβλήματος και ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή να τον εξουσιοδοτήσει προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και την καταγγελία των ατομικών συμβάσεων εργασίας των 54 από τους 63 έκτακτους συμβασιούχους.
 • Την ίδια ημέρα η Οικονομική Επιτροπή έλαβε τη συγκεκριμένη απόφαση.
 • Την 17/3/15 κατατέθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία δεν έχει εκδικαστεί ακόμη λόγω της απεργίας των δικηγόρων.
 • Την 18/3/16 το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε τα εντάλματα μισθοδοσίας των 54 από τους 63 νέους συμβασιούχους.
 • Την 24/3/16 καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις εργασίας των εν λόγω 54 εκτάκτων υπαλλήλων.

 

«Δυστυχώς χωρίς καμία ευθύνη της διοίκησής μας 54 οικογένειες βρίσκονται σε απόγνωση. Η αναλγησία της κυβέρνησης με την αυθαίρετη επιβολή της υποχρέωσης για απασχόληση μέχρι 31/12/16 των παλαιών εκτάκτων υπαλλήλων – οι οποίοι θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπηρετούσαν στους ΟΤΑ μετά από παράταση που είχε δοθεί στη θητεία τους- χωρίς καμία πρόβλεψη για τον τρόπο πληρωμής των παλαιών συμβασιούχων αφενός και η υποχρέωσή μας από τις διατάξεις του ΑΣΕΠ αφετέρου οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Παρόλα αυτά έστω και την ύστατη στιγμή αφού η κυβέρνηση αποσιώπησε το υπόμνημα της ΚΕΔΕ προσπαθούμε να βρούμε λύση ώστε οι εργαζόμενοι μέχρι 24/3/16 να μπορέσουν να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους ενόψει των εορτών του Πάσχα» δήλωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης.

 

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας

και δημοσίων σχέσεων

 

 

 

Μοίρασε το άρθρο!