Αναρτήθηκε η πρόσκληση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΟΤΑ

Εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα και της ΚΕΔΕ η πρόσκληση υπ’ αριθ. 1296/02.08.2022 υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση προμήθειας νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων με τίτλο “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ”

Με την Πρόσκληση καλούνται οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων (315 Δήμοι του Παραρτήματος Α), και Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων του Παραρτήματος Α, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος για την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 01/07/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως και την 30/11/2022 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων εντός ΕΣΠΑ 2014-2020 ορίζεται η 31/12/2023.

Οι πράξεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30/10/2023.

Δείτε την πρόσκληση

Μοίρασε το άρθρο!