ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dimos-oraiokastrou21
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
που θα γίνει στις 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, με
τα ακόλουθα
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (αριθμ. πρωτ.
539/27-10-2017).
Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού)
Γ΄ Τριμήνου 2017 (σχ. η υπ’ αριθμ. 312/2017 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για αλλαγή χρηματοδότησης τoυ υπ’ αριθμ. 542Β/2017
χρηματικού εντάλματος.
Εισηγητής: ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ωραιοκάστρου
(άρθρο 76 του Ν.3852/2010).
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου Ωραιοκάστρου (Σ.Τ.Ο.).
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση της ένστασης, της αναδόχου Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» του
έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», κατά της
υπ΄ αριθμ. 19055/04-09-2017 απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που αφορά στην
απόρριψη του περιεχομένου της από 22-08-2017 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής
Εργασιών της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δ.Δ.
Μελισσοχωρίου», στη Δ.Ε. Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου ( αριθμ. Μελέτης:
132/2007, αριθμ. Έργου: 103/2007).
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για διαπλάτυνση του πεζοδρομίου σε τμήμα της
οδού 25ης Μαρτίου μπροστά από το 1ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Προσαρμογή υφιστάμενης μελέτης
αποχέτευσης στους όρους επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με τη
νέα νομοθεσία, προϋπολογισμού 24.717,60€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2017
μελέτη προεκτιμώμενης αμοιβής»
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής
σήμανσης για τη κατασκευή του έργου {Αποχέτευση οικισμού Μελισσοχωρίου,
προϋπολογισμού 12.082,93 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτη
προεκτιμώμενης αμοιβής}.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης «Κυκλοφοριακή μελέτη εργοταξιακής
σήμανσης για τη κατασκευή του έργου {Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου
και Νεοχωρούδας Δ.Ε. Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου,
προϋπολογισμού 24.165,86 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2017, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 15/2017 μελέτη προεκτιμώμενης αμοιβής}.
Εισηγητής: ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 12ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μελέτη που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
της λειτουργίας του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική
ονομασία «MSC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2» και κωδικό αριθμό «1207000», που ανήκει στην
εταιρία με την επωνυμία «WIND HELLAS» ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και είναι
κατασκευασμένος στον Δήμο Ωραιοκάστρου, Π.Ε.Θ. Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 13ο: Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της δραστηριότητας «Μονάδα διαχείρισης (αποθήκευσης)
χρησιμοποιημένων συσσωρευτών» της εταιρίας «ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.», στο αγροτ. 690Α
Νεοχωρούδας, Δ. Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ωραιοκάστρου, Π.Κ.Μ.
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του από 16-10-2017 πρακτικού – γνωμοδότησης της Επιτροπής
του αρ. 199 του ν. 3463/2006 για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν
καμία αξία, του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ωραιοκάστρου στο Κέντρο Πρόληψης
«ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» μετά από παραίτηση.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 16ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δηλητηρίαση και συστηματική
εξολόθρευση των αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ωραιοκάστρου.
Εισηγητής: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΜΑ 17ο: α) Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος
ποσού στην υπάλληλο του Δήμου Χατζηελευθερίου Σουλτάνα ( ΙΔΑΧ ) και β) έγκριση
δαπάνης ποσού 317,28 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ
00.8261.0000 με τίτλο ¨Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων¨.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ4
ΘΕΜΑ 18ο: Εξέταση αίτησης της κας. Τερζοπούλου Αναστασίας του Ηλία για
διαγραφή κεφαλαίου από Χρηματικό Κατάλογο.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Εξέταση αίτησης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο
κεφάλαιο της κύριας οφειλής για τον κ. Τερλέγκα Δημήτριο του Χρήστου και κα.
Τερλέγκα Γεωργία του Δημητρίου.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 20ο: Επιστροφή ποσού 100 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στην κα.
Τσαουσίδου Θεανώ του Βασιλείου.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού βεβαιωμένης οφειλής του κ.
Γονίδη Αλέξανδρου του Ανδρέα, από πράξη βεβαίωσης παράβασης Κ.Ο.Κ.
υπ.αρ.220600074571 του Τμήματος Τροχαίας Λητής η οποία καταχωρήθηκε, εκ
παραδρομής, με το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) αντί του διορθωμένου
ποσού, εκ της Τροχαίας Λητής, πενήντα ευρώ (50,00 €).
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο
κεφάλαιο της κύριας οφειλής για τον κ. Τελιούση Κω/νο του Σωκράτη, κ. Τελιούση
Σωκράτη του Κων/νου και κ. Τελιούση Ιωάννη του Σωκράτη.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο
κεφάλαιο της κύριας οφειλής για τον κ. Μπουναρέλη Κων/νο του Δημοσθένη.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο
κεφάλαιο της κύριας οφειλής για την κα. Μπουναρέλη Μαρία του Κων/νου.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 25ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο
κεφάλαιο της κύριας οφειλής για την κα. Μπουναρέλη Bασιλική του Κων/νου και
κα. Μπουναρέλη Χριστίνα του Κων/νου.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για συμψηφισμό προσαυξήσεων και τόκων στο
κεφάλαιο της κύριας οφειλής για τον κ. Σίββα Γεώργιο του Κων/νου και την κα.
Σίββα Ζωή του Κων/νου.
Εισηγητής: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΘΕΜΑ 27ο: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφασης
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
με θέμα: «Πλιατσίδης Κων. Βασιλείου και Ο.Ε.»
Εισηγητής: ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σημείωση: Πριν τη συζήτηση των θεμάτων μπορεί να υποβληθούν προτάσεις και ερωτήσεις προς το Προεδρείο του Δ.Σ. και
τον Δήμαρχο από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!