ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dimos-oraiokastrou21images1112

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Γνωμοδότηση σχετικά με την επικαιροποίηση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου αδρανών υλικών
έκτασης 214.968,95 τ.μ. (ένταντι της αρχικώς εκτιμηθείσας
έκτασης 215.23,τ.μ ) στη λατομική περιοχή της Τ.Κ. Μεσαίου,
Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Ομόφωνα
αρνητική
γνωμοδότηση
2.Εξέταση της ένστασης, της αναδόχου Εταιρείας “ΑΡΗΣ Κ.
ΑΤΕ” του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ”, κατά της υπ΄ αρίθμ. 19825/12-09-2017
απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, που
αφορά την επιβολή Ειδικής Ποινικής Ρήτρας ποσού 3.554,45
€ στον Ανάδοχο του έργου, για παραβίαση της 1ης
υποχρεωτικής ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του
έργου.
Με πλειοψηφία
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου
πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (2ο
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ””, με
Με πλειοψηφίαΑρ. Μελέτης: 3/2015, Αρ. Έργου: 14/2016 και Ανάδοχο: “Κ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ”.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά
κυριότητα μηχανής μεσαίου κυβισμού στο Αστυνομικό
Τμήμα Ωραιοκάστρου.
Ομόφωνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 της ΔΗ.Κ.Ε.Ω (σχ. η υπ’
αριθμ. 44/2017 απόφασή της).
Με πλειοψηφία
2. Λήψη απόφασης για μεταφορά διαθεσίμων ή μη των
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών
Νο 250 – Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-
Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Με πλειοψηφία
3.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 251/2017 Α.Δ.Σ για τον
καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
(Τ.Α.Π.) για το σύνολο του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθορισμό
Τιμής Ζώνης κτιρίων και οικοπέδων, Συντελεστή Αξιοποίησης
Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) στις Δ.Ε.
Μυγδονίας και Δ.Ε. Καλλιθέας, καθώς και στις εκτός
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας
αξίας ακινήτων περιοχές της Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου
Ωραιοκάστρου για τον υπολογισμό Τ.Α.Π. για το οικονομικό
έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 40493/29-
06/2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης (σχ. η υπ’ αριθμ. 288/2017 απόφαση
Ο.Ε.)
Με πλειοψηφία
4. Λήψη απόφασης για έγκριση συνεργασίας με τη EUROBANK
στο πεδίο του εκσυγχρονισμού του μηχανισμού εισπράξεων
οφειλών μέσω ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού
κυκλώματος εισπράξεων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Με πλειοψηφία
α)Έγκριση της υπ. αριθμ. 12/2017 μελέτης «Βελτίωση
αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την
περιοχή των Νέων Νεκροταφείων έως την Παλαιά Εθνική
Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς» του Δήμου Ωραιοκάστρου»,
προϋπολογισμού 270.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 5
ΦΠΑ 24% β) Υποβολή πρότασης από τον Δήμο
Ωραιοκάστρου για ένταξη του έργου: «Βελτίωση αγροτικής
οδού στο αγρόκτημα Πενταλόφου από την περιοχή των Νέων
Νεκροταφείων έως την Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης –
Κιλκίς» στην πρόσκληση με αριθμ. 38881/25-7-2017 της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για Υποβολή Προτάσεων προς τους δήμους της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού»,
Υπομέτρο 3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση 3
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις», προϋπολογισμού 270.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και για το υποέργο της
Αρχαιολογίας 13.500,00 € (5%*270.000 ) και γ)
Εξουσιοδότηση του ο Δημάρχου κ. Γαβότση Αστερίου, να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα
προκύψουν για την ολοκλήρωση της πρότασης.
Με πλειοψηφία
6.α)Έγκριση της υπ. αριθμ. 11/2017 μελέτης “Βελτίωση
αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από Στάνταρ μπετόν
έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού” του Δήμου
Ωραιοκάστρου”, προϋπολογισμού 460.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% β) Υποβολή
πρότασης από τον Δήμο Ωραιοκάστρου για ένταξη του
έργου: “Βελτίωση αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Λητής από
Στάνταρ μπετόν έως τις εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού” στην πρόσκληση με αριθμ. 38881/25-7-2017
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για Υποβολή Προτάσεων προς τους
δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020
Μέτρο 4 “Επενδύσεις σε Υλικά Στοιχεία του Ενεργητικού”,
Υπομέτρο 3 “Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την
προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας”, Δράση 3
“Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις”, προϋπολογισμού 460.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και για το υποέργο της
Αρχαιολογίας 23.000,00 € (5%*460.000 ) και γ)
Εξουσιοδότηση του ο Δημάρχου κ. Γαβότση Αστερίου, να
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που θα
προκύψουν για την ολοκλήρωση της πρότασης.
Με πλειοψηφία

7. Οριοθέτηση τμήματος ρέματος στα όρια των αγροτεμαχίων
574 & 575 αγροκτήματος Νεοχωρούδας Π.Ε. Θεσσαλονίκης
(σχ. η υπ’ αριθμ. 66/2017 Ε.Π.Ζ.).
367 Ομόφωνα
8 Κατάργηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων και αποξήλωση
κουβουκλίων (σχ. η υπ’ αριθμ. 64/2017 Ε.Π.Ζ.)
Ομόφωνα
9.Γνωμοδότηση σχετικά με τον φάκελο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη μελέτη που
αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης
και λειτουργίας για το “Εργοστάσιο Αποθήκευσης και
Συσκευασίας Λιπασμάτων” της εταιρίας με την επωνυμία
“ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ ΑΒΕΕ”, που θα εγκατασταθεί στο υπ’
αριθμ. 23 Ο.Τ. της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης
Δ.Ε. Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Περιφερειακής
Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ομόφωνα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3861/2010 ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΑΔΑ.
Ωραιόκαστρο, 09-10-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Μοίρασε το άρθρο!