ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

logo_oraiokastro
Ο Δήμος
Ωραιοκάστρου
στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου ευνοϊκού Νόμου (Ν.4483/2017,
αρθρ.52), καλεί τους οφειλέτες του να προσέλθουν στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, προς
ενημέρωσή τους και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.
Αναλυτικότερα ο Νόμος έχει ως εξής:
Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα
βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν
αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή
του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά
ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και
από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη
καταβολής τέλους ως εξής
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%).
Σημειώνεται ότι μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι
σε ισχύ με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμι
σης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή
καταβληθέντων ποσών
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε
οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση,
ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα
ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.
Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρ
εμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί
παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.
Η χρονική διάρκεια του νόμου είναι
τέσσερις ( 4) μήνες
και η καταληκτική ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2017
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να προσέρχονται στο κεντρικό
δημοτικό κατάστημα
Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο στο ισόγειο
 Τμήμα Ταμείου καθώς και
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα
2313304033
2313304023, 2313304022 &
2313304045

Μοίρασε το άρθρο!